بررسی تأثیر ATP بر تولید برخی از سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در ماکروفاژهای بیماران اسپوندیلیت آنکیلوزان / دانشجو : مریم اختری

بررسی تأثیر ATP بر تولید برخی از سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در ماکروفاژهای بیماران اسپوندیلیت آنکیلوزان / دانشجو : مریم اختری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: بررسی تأثیر ATP  بر تولید برخی از سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در ماکروفاژهای بیماران اسپوندیلیت آنکیلوزان

دانشجو : مریم اختری
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی

استادان راهنما : دکتر سید جلال زرگر - دکتر مهدی محمودی

زمان: سه شنبه  1397/07/10   ساعت  11:30
مکان: ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان قدس، نرسیده به خیابان طالقانی، کوچه شهید شفیعی، پلاک 17، بخش میکروبیولوژی، سالن آمفی تئاتر

چکیده :
اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) یک بیماری روماتیسمی التهابی است که ماکروفاژ‌ها نقش مهمی را در پاسخ‌های التهابی در آن ایفا می‌ نمایند. آدنوزین تری فسفات (ATP) خارج سلولی با اتصال به گیرنده‌های پورینرژیک P2X و P2Y، پاسخ‌های التهابی را در ماکروفاژ‌ها القا می‌ نماید. مولکول ATP توسط آنزیم‌های CD39 و CD73 به آدنوزین تجزیه می‌شود. در این پژوهش، بیان ژن‌های پورینرژیک در ماکروفاژ‌های M2 و تأثیر فعال شدن گیرنده‌ی P2X7 به وسیله‌ی BZATP بر تولید سایتوکاین‌های التهابی و القای پاسخ به پروتئین‌های تانخورده (UPR) در ماکروفاژ‌های M2 و M1 بیماران مبتلا به AS و افراد سالم بررسی شد.  نتایج نشان دادند، تغییرات مسیر پورینرژیک در ماکروفاژها با احتمال بروزAS  همراهی دارد و BzATP می تواند بر فعال شدن UPR در ماکروفاژها موثر واقع شود و لذا به نظر می رسد  مسیر پورینرژیک می‌تواند پاتوژنز بیماری AS را تحت تأثیر قرار دهد.

 

آدرس کوتاه :