بررسی توابع توزیع پارتونی به تکانه عرضی در برخوردهای هادرون-هادرون در پدیده شناختی / دانشجو: رضا امین زاده نیک

بررسی توابع توزیع پارتونی به تکانه عرضی در برخوردهای هادرون-هادرون در پدیده شناختی / دانشجو: رضا امین زاده نیک


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده فیزیک


عنوان: بررسی توابع توزیع پارتونی به تکانه عرضی در برخوردهای هادرون-هادرون در پدیده شناختی

دانشجو: رضا امین زاده نیک
رشته:  ذرات بنیادی

استاد راهنما: دکتر مجید مدرس

زمان: روز چهارشنبه 30/11/1398 ساعت 11:00
مکان: آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک

چکیده:

امروزه یکی از مهم‌ترین اهداف آزمایشگاه‌های فیزیک انرژی‌های بالا، دستیابی به درکی صحیح از ماهیت برهمکنش قوی هسته‌ای است. اساسی‌ترین مشکل در کسب چنین درکی، عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات پراکندگی پارتون‌ها (گلوئون‌ها و کوارک‌ها)، به‌واسطه اثر محبوس-شدگی است. در این راستا، گسترش الگوهای مناسب برای توصیف رفتار پارتون‌ها حائز اهمیتی بنیادین است. طی دو دهه گذشته، گروه‌های مختلف در جهت بررسی و تحلیل توابع پارتونی همچون معادله‌های تحول DGLAP معادله تحول  BFKLو غیره گام برداشته‌اند. به دلیل وابستگی نتایج آزمایشگاهی در برخورددهنده‌ای هادرونی به تکانه عرضی، در فرآیند‌های پراکندگی ژرف ناکشسان، مطالعه خصوصیات وابسته به تکانه عرضی فرایندها اهمیتی روزافزون یافته است. این مهم، بهانه‌ای برای تعریف و توسعه مفهوم چارچوب فاکتور-  و معرفی توابع توزیع پارتونی وابسته به تکانه عرضی (UPDF) بوده است. در این راستا، تلاش شده تا موفقیت این الگو‌ها در توصیف نتایج آزمایشگاهی محک زده شود. همچنین در این راستا با بررسی دقیق رفتار این مدل‌ها، می توان اطلاع خوبی از رفتار مدل‌های پارتونی به دست آورد.
در همین راستا، به‌منظور بررسی جایگاه و توانمندی‌های چارچوب فاکتور تکانه عرضی، با انجام محاسبات ماتریس‌های پراکندگی برای ذرات خارج پوسته‌ای  و بدست‌آوردن UPDF با مدل‌های KMR و MRW ( در دو مرتبه دقت)، کمیت‌هایی نظیر سطح مقطع پراکندگی تولید فوتون‌های یگانه و دوگانه، دینامیک تولید جت‌های یگانه و دوگانه و نرخ تولید بوزون‌های سنگین  برداری الکترو-ضعیف و بوزون هیگز را موردمطالعه قراردادیم.

آدرس کوتاه :