بررسی توانایی متابولیسمی خانواده Salinibacteraceae براساس داده‌های ژنومیک / دانشجو : مریم باقری

بررسی توانایی متابولیسمی خانواده Salinibacteraceae براساس داده‌های ژنومیک / دانشجو : مریم باقری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: بررسی توانایی متابولیسمی خانواده Salinibacteraceae  براساس داده‌های ژنومیک

دانشجو : مریم باقری
رشته:  زیست شناسی - میکروبیولوژی

استاد راهنما : دکتر محمدعلی آموزگار – دکتر سید امیر مرعشی

زمان : یکشنبه 1398/6/31 ساعت 8:30
مکان :آمفی تئاترساختمان میکروبیولوژی

چکیده:

در این پژوهش به کمک توالی‌یابی ژنوم دو گونه Salinivenus و سپس بازسازی مدل متابولیک در سطح ژنوم، ویژگی‌های ژنومیک و متابولیک گونه‌های شاخص Salinibacter و Salinivenus به عنوان دو جنس خانواده باکتریایی Salinibacteraceae مورد بررسی قرار گرفت. سپس به کمک مدل‌سازی متابولیسم این گونه‌ها، نشان داده شد که مسیر ترجیحی مصرف گلوکز در این باکتری‌ها احتمالا مسیر پنتوز فسفات خواهد بود.


 

آدرس کوتاه :