بررسی خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت های سه گانه ی گرافنی بر پایه ی TiO2 در کاربردهای بیولوژیکی و تصفیه آب / دانشجو: فرنوش توکلی

بررسی خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت های سه گانه ی گرافنی بر پایه ی TiO2 در کاربردهای بیولوژیکی و تصفیه آب / دانشجو: فرنوش توکلی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم

دانشکده شیمی

عنوان: بررسی خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت های سه گانه ی گرافنی بر پایه ی TiO2 در کاربردهای بیولوژیکی و تصفیه آب

دانشجو: فرنوش توکلی
رشته:  نانوشیمی
استادان راهنما: دکتر علیرضا بدیعی - دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استادان مشاور: دکتر جهانبخش قاسمی - دکتر فاطمه یزدیان

زمان: یکشنبه 97/7/1 ساعت 12:30
مکان: کلاس 123


 

آدرس کوتاه :