بررسی سیستماتیکی سرده زبان در قفا Delphinium L. sensu lato)) از آلاله ایان در ایران / دانشجو: آناهیتا حدیدچی

بررسی سیستماتیکی سرده زبان در قفا Delphinium L. sensu lato)) از آلاله ایان در ایران / دانشجو: آناهیتا حدیدچی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: بررسی سیستماتیکی سرده زبان در قفا Delphinium L. sensu lato)) از آلاله ایان در ایران

دانشجو: آناهیتا حدیدچی
رشته:  زیست شناسی ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ گیاهی

استاد راهنما: دکتر فریده عطار

زمان: روز چهارشنبه 1399/07/09 ساعت 15:00
مکان: اتاق مجازی شماره 20

چکیده:

سرده های Delphinium  و Consolida از تیره آلاله (Ranunculaceae)  بترتیب دارای ۳۸۵ و ۵۴ گونه در دنیا هستند. از این تعداد،۳۲ گونه (12 گونه اندمیک) از Delphinium  و ۱۹ گونه (4 گونه  اندمیک) از Consolida در ایران حضور دارند. در این مطالعه، اعضای ایرانی سرده های Delphinium  و Consolida  از نظر ریخت شناسی، ریزریخت شناسی، فیتوشیمی و مولکولی، مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی صفات ریختی، ۸۲ ویژگی کمی و کیفی مربوط به اندام‌های رویشی و زایشی انتخاب شدند، بعد از بدست امدن نتایج حاصل از آنالیز، گونه ها در سه گروه قرار گرفتند. کلید شناسایی برای 51 گونه بر اساس صفات مختلف ارائه شد. در مطالعات ریز ریخت  شناسی نیز 33 صفت مورد بررسی قرار گرفتند در این آنالیز نیز مجموع گونه ها در سه گروه قرار گرفتند. در مطالعات فیتوشیمی، فنول کل، فلاوونوئید کل و فلاونول کل در ۱۰ گونه بررسی شدند. بر اساس موقعیت جغرافیایی چهار گروه گونه ای مشخص شد. همه آنالیزها توسط توسط نرم افزار MVSP 3.1  انجام شد. در مطالعات مولکولی، نمونه های هرباریومی از هر دو سرده که قبلا توالی یابی نشده بودند با استفاده از دو نشانگر هسته ای و کلروپلاستی مورد توالی یابی قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل تبارزایشی با ترسیم درخت های حاصل از استنباط بیزی، بیشینه صرفه جویی و حداکثر درست نمایی، انجام گرفت. درخت های تبارزایشی به دست آمده از قطعات ITS و trnL- F  در جداسازی گونه ها از یکدیگر بسیار موثر بود و توانست برخی ابهامات را بر طرف و نتایج قبلی را تایید کند. مشابه مطالعات قبلی جایگاه سرده Consolida درون سرده Delphinium قرار گرفت. گونه های زیر سرده Oligophyllon و Delphinium از هم جدا شدند، هم چنین گونه های زیر سرده Consolida و Aconitella نیز در شاخه های جدا قرار گرفتند. بر اساس نتایج مولکولی دو گونه جدید برای دنیا شرح داده شدند. هم چنین گونه های Consolida بر اساس نام های قبلی شان به نام Delphinium مشخص شدند. در میان آنها دو گونه ای که نام قدیمی Delphinium نداشتند به صورت ترکیب های جدید معرفی شدند.
کلمات کلیدی:  Delphinium (sensu lato) ، ریخت شناسی، ریزریخت شناسی، فیتوشیمی، تبارزایی، ITS ،   trnL-  


 

آدرس کوتاه :