بررسی شکستگی‌های طبیعی و القایی و ارتباط آن با چینه‌شناسی مکانیکی و جریان سیال در مخازن گروه دهرم ایران / روح الله دشتی

بررسی شکستگی‌های طبیعی و القایی و ارتباط آن با چینه‌شناسی مکانیکی و جریان سیال در مخازن گروه دهرم ایران / روح الله دشتی


آدرس کوتاه :