بررسی نقش منافذ و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دیواره سلولی مخمر کاندیدا در رهاسازی وزیکل های حاوی Helicobacter pylori با استفاده از میکروسفرهای فلورسنت / دانشجو:هدی ابراهیمی

بررسی نقش منافذ و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دیواره سلولی مخمر کاندیدا در رهاسازی وزیکل های حاوی Helicobacter pylori با استفاده از میکروسفرهای فلورسنت / دانشجو:هدی ابراهیمی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زیست شناسی

عنوان: بررسی نقش منافذ و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دیواره سلولی مخمر کاندیدا در رهاسازی وزیکل های حاوی Helicobacter pylori با استفاده از میکروسفرهای فلورسنت

دانشجو:هدی ابراهیمی
رشته:  میکروبیولوژی

استاد راهنما: دکتر فریده سیاوشی

زمان: روز یک شنبه 1399/07/20 ساعت 10
مکان:  پردیس علوم 

آدرس کوتاه :