بررسی نقش هیپوکامپ، آمیگدال و قشر پیش‌‌پیشانی در فراموشی ناشی از اسکوپولامین در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی تحت شرایط طبیعی و استرس / دانشجو : مهدی ایوانی

بررسی نقش هیپوکامپ، آمیگدال و قشر پیش‌‌پیشانی در فراموشی ناشی از اسکوپولامین در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی تحت شرایط طبیعی و استرس / دانشجو : مهدی ایوانی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده زیست شناسی

عنوان: بررسی نقش هیپوکامپ، آمیگدال و قشر پیش‌‌پیشانی در فراموشی ناشی از اسکوپولامین در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی تحت شرایط طبیعی و استرس

دانشجو : مهدی ایوانی
رشته:  فیزیولوژی جانوری

استاد راهنما: دکتر آمنه رضایوف
استاد مشاور: دکتر احسان عارفیان - دکتر سکینه علیجانپور

زمان : شنبه 30 شهریور ساعت 10
مکان : آمفی تئاتر گروه میکروبیولوژی


 

آدرس کوتاه :