بررسی واکنش سرمی زنان برعلیه شاخص های ایمونوژنیک لاکتوباسیل های شایع واژینال / دانشجو: لیلا فرهادی طولی

بررسی واکنش سرمی زنان برعلیه شاخص های ایمونوژنیک لاکتوباسیل های شایع واژینال / دانشجو: لیلا فرهادی طولی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: بررسی واکنش سرمی زنان برعلیه شاخص های ایمونوژنیک لاکتوباسیل های شایع واژینال

دانشجو: لیلا فرهادی طولی
رشته: زیست شناسی - میکروبیولوژی

استاد راهنما: دکتر محمد علی آموزگار - دکتر محمد حسین مدرسی


زمان: روزشنبه 1398/07/13 ساعت 10:30
مکان: دانشکده زیست شناسی، کلاس 100

آدرس کوتاه :