بررسی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی در چارچوب مدل های MRW در پراکندگی های ژرف ناکشسان / محمد رضا معصومی نیا

بررسی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی در چارچوب مدل های MRW در پراکندگی های ژرف ناکشسان / محمد رضا معصومی نیا


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده فیزیک
رشته:  فیزیک ذرات بنیادی

عنوان
بررسی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی در چارچوب مدل های KMR و MRW در پراکندگی های ژرف ناکشسان

دانشجو: محمد رضا معصومی نیا
استاد راهنما: دکتر مجید مدرس
اساتید مشاور: دکتر حسن حسین خانی، دکتر نعیمه اولنج

داوران داخلی : دکتر محسنی سجادی، دکتر صدیقه دلدار
داوران خارجی : دکتر علی خرمیان (از موسسه پژوهش های بنیادی)، دکتر حمید رضا سپنجی (دانشگاه شهید بهشتی)

زمان : چهارشبنه 1396/6/29 ساعت 15
مکان : آمفی تئاتر دانشکده فیزیک

چکیده:
پس از مروری اجمالی بر معادلات تحول DGLAP، BFKL  و CCFM، که معادلات اصلی حاکم بر تحولات پارتونی در مدل های مشتق از QCD هستند، و اشاره به نقاط قوت و ضعف این رویکرد ها، لزوم تبیین چارچوب های KMR و MRW برای تولید توابع توزیع پارتونی وابسته به تکانه عرضی در پراکندگی های ناکشسان ژرف، فاکتور kt و نظام زاویه ای حاکم بر تابش های متوالی حین تحول های گلوئونی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در انتها، گزارش جامعی از تحقیقات انجام شده ارائه خواهد شد.


 

آدرس کوتاه :