بررسی پراکندگی پروتون قطبیده با دوترون و محاسبه اثرات عدم تقارن طولی (AL) به روش میدان مؤثر بدون پایون / نصیبه محبوبی فولادی

بررسی پراکندگی پروتون قطبیده با دوترون و محاسبه اثرات عدم تقارن طولی (AL) به روش میدان مؤثر بدون پایون / نصیبه محبوبی فولادی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده فیزیک


عنوان: بررسی پراکندگی پروتون قطبیده با دوترون و محاسبه اثرات عدم تقارن طولی (AL)  به روش میدان مؤثر بدون پایون

دانشجو : نصیبه محبوبی فولادی
رشته: فیزیک هسته ای

نام استاد راهنما : دکتر شهریار بایگان

زمان : چهارشنبه 1396/6/29 ساعت 14
مکان : سالن دکترعلی محمدی واقع در ساختمان خیام دانشکده فیزیک 

آدرس کوتاه :