بررسی کمیت های ترمودینامیکی سیالات با زنجیره هیدروکربنی با بکارگیری معادلات حالت سیالات تجمعی و مکعبی عبوری / دانشجو : اسماء جمالی رفسنجانی

بررسی کمیت های ترمودینامیکی سیالات با زنجیره هیدروکربنی با بکارگیری معادلات حالت سیالات تجمعی و مکعبی عبوری / دانشجو : اسماء جمالی رفسنجانی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: بررسی کمیت های ترمودینامیکی سیالات با زنجیره هیدروکربنی با بکارگیری معادلات حالت سیالات تجمعی و مکعبی عبوری

دانشجو : اسماء جمالی رفسنجانی
رشته:  شیمی فیزیک

استاد راهنما : دکتر حسن به نژاد

زمان : چهارشنبه 1398/04/12 ساعت 10:15
مکان : اتاق 24

چکیده:

توصیف دقیق خواص ترمودینامیکی سیالات یکی از مهمترین موضوعات در صنایعی همچون صنعت نفت و گاز محسوب می شود. در کنار اهمیت کاربردی این خواص، هدف پیش بینی دقیق آن ها بدون نیاز به داده های تجربی منجر به ادامه و توسعه ی مدل های ترمودینامیکی می شود. از آنجایی که پیش بینی خواص مشتق مرتبه ی دوم سیالات خالص، از جمله ظرفیت های گرمایی و سرعت صوت،  از مهمترین چالش ها در توسعه ی معادلات حالت است، در این پروژه، ما توانایی دو معادله حالت SRK و PC-SAFT، که به ترتیب از میان پرکاربردترین معادلات حالت مکعبی و غیرمکعبی برگزیده شده اند، را در توصیف  کمیت های ترمودینامیکی برخی از هیدروکربن ها  در نزدیکی و دور از نقطه ی بحرانی مورد بررسی قرار دادیم. همچنین تلاش شد تا با افزودن یکی از مهمترین رویکردهای عبوری به معادله حالت SRK توانایی این معادله حالت را در توصیف کمیت های بحرانی ارتقاء بخشیم.
 

آدرس کوتاه :