برنامه امتحانات تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال اول 97-96

برنامه امتحانات تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال اول 97-96


کارشناسی‌ارشد

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

 

میکروبیولوژی

کارشناسی‌ارشد

1

اکوسیستم های میکروبی

الزامی

2

6104753

 

 

 

دکتر محمدی پناه

شنبه

23/10/96

10-8

7

 

2

فیزیولوژی پروکاریوتها

الزامی

2

1110747

 

 

 

دکتر کاشف

دوشنبه

25/10/96

10-8

7

 

3

ژنتیک پروکاریوتها

الزامی

2

6104712

 

 

 

دکتر عارفیان

شنبه

30/10/96

10-8

7

 

4

بیوتکنولوژی میکروبی 

الزامی

2

6104844

 

 

 

دکتر مقیمی

دوشنبه

2/11/96

10-8

7

 

5

میکروبیولوژی سلولی

 

2

6104754

 

 

 

دکتر سیاوشی

چهارشنبه

4/11/96

10-8

7

 

علوم سلولی‌و‌ملکولی

کارشناسی‌ارشد

1

زیست‌شناسی سلولی پیشرفته

الزامی

2

1110748

 

 

 

دکتر شاهرخ صفریان

شنبه

23/10/96

10-8

8

 

2

زیست‌شناسی مولکولی پیشرفته

الزامی

2

1110749

 

 

 

دکتر معتمد – دکتر عرب نجفی

دوشنبه

25/10/96

10-8

8

 

3

ژنتیک مولکولی انسان

اختیاری

2

1110471

 

 

 

دکتر فراز مند

چهارشنبه

27/10/96

12-10

 

4

بیوفیزیک سلولی 

الزامی

2

6104718

 

 

 

دکتر امینی نسب

شنبه

30/10/96

10-8

8

 

5

بیوشیمی کروماتین

اختیاری

2

6104193

 

 

 

دکتر سید جلال زرگر

دوشنبه

2/11/96

10-8

8

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی – کلیه گرایش ها

کارشناسی‌ارشد

1

سیستماتیک گیاهی پیشرفته

الزامی

2

6104602

 

 

 

دکتر سلمکی

شنبه

23/10/96

10-8

2

2

بوم شناسی پوشش‌های گیاهی

الزامی

2

1110752

 

 

 

دکتر  عطار

دوشنبه

25/10/96

10-8

هرباریوم

3

متابولیسم گیاهی

الزامی

2

6104522

 

 

 

دکتر ابراهیم زاده

چهارشنبه

27/10/96

10-8

2

4

جذب و انتقال در گیاهان

الزامی

2

6104706

 

 

 

دکتر نیکنام

شنبه

30/10/96

10-8

2

5

یاخته شناسی و بافت شناسی پیشرفته

الزامی

2

1110826

 

 

 

دکتر زارع

دوشنبه

2/11/96

10-8

2

6

رشد و نمو گیاهی پیشرفته –فیزیولوژی

اختیاری

2

6104322

 

 

 

دکتر یزدان بخش

چهارشنبه

4/11/96

10-8

2

 

7

جغرافیای گیاهی- سیستماتیک

اختیاری

2

6104810

 

 

 

دکتر آخانی

چهارشنبه

4/11/96

10-8

4

 

  کارشناسی‌ارشد

 

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

 

علوم جانوری کلیه گرایش ها

 

کارشناسی‌ارشد

1

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

الزامی

2

6104710

 

 

 

دکتر رضایوف

شنبه

23/10/96

12-10

273

 

 

2

فیزیولوژی تولید مثل

الزامی

2

6104831

 

 

 

دکتر حوری سپهری

دوشنبه

25/10/96

12-10

8

 

 

3

بیوسیستماتیک جانوری

الزامی

2

6104769

 

 

 

دکتر علیرضا ساری، دکتر مرجان سیدی

شنبه

30/10/96

12-10

8

 

 

4

مکانیسم‌های سلولی‌و‌ملکولی تکوین

الزامی

2

6104785

 

 

 

دکتر بهمن زینلی

دوشنبه

2/11/96

12-10

8

 

 

5

آندوکرینولوژی پیشرفته(فیزیولوژی)

اختیاری

2

6104814

 

 

 

دکتر عطاری- دکتر ساری

چهارشنبه

4/11/96

12-10

4

 

 

6

جغرافیای جانوری(بیوسیستماتیک)

اختیاری

2

6104295

 

 

 

دکتر حسن رحیمیان

چهارشنبه

4/11/96

12-10

6

 

 

7

آمار زیستی-(بیوسیستماتیک)

( جبرانی )

2

6104134

 

 

 

خانم دکتر ملک

چهارشنبه

27/10/96

12-10

204

 

                               
 

زیست شناسی دریا – جانوران دریا

کارشناسی‌ارشد

1

ویژگیهای زیستی دریاهای منطقه ای

الزامی

2

1110249

 

 

 

دکتر رحیمیان –دکتر ندرلو

شنبه

23/10/96

12-10

7

2

ویژگیهای غیر زیستی دریاهای منطقه ای

الزامی

2

1110250

 

 

 

دکتر محسن رنجبران

دوشنبه

25/10/96

12-10

7

3

آلودگی آب های دریاهای منطقه ای

الزامی

2

1110251

 

 

 

دکتر ملک-دکتر مقیمی

شنبه

30/10/96

12-10

7

4

تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی

الزامی

2

1110252

 

 

 

دکتر ندرلو-دکتر ملک

دوشنبه

2/11/96

12-10

7

5

اکو سیستم و مناطق حساس و ویژه ساحلی -دریایی

الزامی

2

1110253

 

 

 

دکتر ساری

چهارشنبه

4/11/96

12-10

5

6

آمار پیشرفته  زیستی

( جبرانی )

2

1110255

 

 

 

دکتر ملک

چهارشنبه

27/10/96

12-10

204

 

 

ژنتیک  

کارشناسی‌ارشد

1

ژنتیک ملکولی پیشرفته

الزامی

2

1110119

 

 

 

دکتر عرب نجفی، دکتر الهی و دکتر حسن زاده

شنبه

23/10/96

12-10

2

2

ژنتیک تکوین

الزامی

2

6104839

 

 

 

دکتر حسن زاده

دوشنبه

25/10/96

12-10

2

3

ژنتیک ملکولی انسان

الزامی

2

1110476

 

 

 

دکتر فرازمند

چهارشنبه

27/10/96

12-10

2

4

نانوزیست فناوری

اختیاری

2

1110758

 

 

 

دکتر حبیبی

شنبه

30/10/96

12-10

2

5

آمار پیشرفته

اختیاری

2

1110551

 

 

 

دکتر یاسری

دوشنبه

2/11/96

12-10

2

6

بیوانفورماتیک

اختیاری

2

6104975

 

 

 

دکتر مهدی صادقی

چهارشنبه

4/11/96

12-10

2

 

 

مقطع دکتری

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی

دکتری

1

زیست شناسی آرکی ها

2

1110769

 

 

 

دکتر آموزگار

شنبه

23/10/96

10-8

4

2

مهندسی ژنتیک میکروبی

2

1110770

 

 

 

دکتر عارفیان

دوشنبه

25/10/96

10-8

4

3

ایمونوپاتوژنز بیماریهای میکروبی

2

1110772

 

 

 

دکتر کاشف

شنبه

30/10/96

10-8

4

4

 باکتری شناسی پیشرفته

 

6104722

 

 

 

دکتر سیاوشی

دوشنبه

2/11/96

10-8

4

علوم سلولی و مولکولی

دکتری

1

فرآیندهای سلولی ‌و ‌ملکولی در یوکاریوت‌ها

3

6104980

 

 

 

دکتر حبیبی-دکتر عرب نجفی

شنبه

23/10/96

10-8

5

2

ژئومیکس و پروتئومیکس

3

1110207

 

 

 

دکتر فرزامند-دکتر امینی نسب

دوشنبه

25/10/96

10-8

5

3

روشهای تعیین ساختار ماکرومولکولها

2

1110204

 

 

 

دکتر زرگر

دوشنبه

2/11/96

10-8

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستماتیک گیاهی

دکتری

1

آرایه شناسی مولکولی گیاهی

2

1110513

 

 

 

دکتر سلمکی

شنبه

23/10/96

10-8

6

2

تحلیل تبار زایشی در گیاهان

2

1110509

 

 

 

دکتر زارع

دوشنبه

25/10/96

10-8

6

3

فلور بوم شناسی جنگلهای ایران

2

1110511

 

 

 

دکتر فریده عطار

دوشنبه

2/11/96

10-8

هرباریوم

4

بوم شناسی مولکولی گیاهی

2

1110521

 

 

 

دکتر فلاحتی

چهارشنبه

4/11/96

10-8

6

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطع دکتری

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم جانوری-بیوسیستماتیک

دکتری

1

جغرافیای زیستی تحلیلی

2

1110779

 

 

 

دکتر حسن رحیمیان، دکتر علیرضا ساری

شنبه

23/10/96

12-10

4

2

رده­بندیهای معاصر جانوری

2

6104993

 

 

 

دکتر علیرضا ساری، دکتر مرجان سیدی

دوشنبه

25/10/96

12-10

4

3

تنوع زیستی

2

1110780

 

 

 

دکتر معصومه ملک، دکتر رضا ندرلو،

شنبه

30/10/96

12-10

4

4

بیو سیستماتیک مولکولی

2

1110754

 

 

 

دکتر علی مراد سرافرازی

دوشنبه

2/11/96

12-10

4

علوم جانوری-تکوین

دکتری

1

الگوسازی جنین

2

6104183

 

 

 

دکتر زینلی

شنبه

23/10/96

12-10

5

2

ساز و کارهای سلولی و مولکولی سرطان

 

1110539

 

 

 

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

25/10/96

12-10

5

3

مهندسی سلول و بافت

2

1110339

 

 

 

دکتر سید جعفری-دکترکبیری-دکتر بخشنده

دوشنبه

2/11/96

12-10

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل برگزاری امتحانات : ( طبقه سوم پردیس علوم روبه روی کتابخانه پردیس علوم )

درس ایمنی زیستی در ازمایشگاه با کد درس 6102588   ساعت امتحان :  روز چهارشنبه  27/10/96 ساعت  13  محل امتحان : کلاس 273 – طبقه دوم پردیس علوم- انتهای راهروی دبیرخانه

 

آدرس کوتاه :