برنامه امتحانات مقطع کارشناسی نیمسال دوم 95-94 دانشکده زمین شناسی

برنامه امتحانات مقطع کارشناسی نیمسال دوم 95-94 دانشکده زمین شناسی


روز

تاریخ

10 8

محل امتحان

12 10

محل امتحان

4-2

محل امتحان

شنبه

15/3/1395

تعطیل

یکشنبه

16/3/1395

ریاضی عمومی 2

زمین شناسی مهندسی

سالن سمینار

132

سنگ شناسی آذرین

سنجش از دور در زمین شناسی

سالن سمینار

132

آز سنگ شناسی آذرین

 

دوشنبه

17/3/1395

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

18/3/1395

فیزیک عمومی 2

زمین ساخت

سالن سمینار

132

ریزدیرینه شناسی

فارسی

سالن سمینار

132

آز سنجش از دور در زمین شناسی

 

چهارشنبه

19/3/1395

 

 

 

 

 

 

شنبه

22/3/1395

بلورشناسی نوری

زمین شناسی اقتصادی

سالن سمینار

132

سنگ شناسی رسوبی

لرزه زمینساخت

سالن سمینار

132

آز سنگ شناسی رسوبی

آز زمین شناسی اقتصادی

آز بلورشناسی نوری

 

یکشنبه

23/3/1395

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

24/3/1395

زمین شناسی تاریخی

132

نقشه برداری

132

آز ریزدیرینه شناسی

 

سه شنبه

25/3/1395

 

 

 

 

دانش خانواده و جمعیت دختران

دانش خانواده و جمعیت پسران

سالن سمینار-261

132

چهارشنبه

26/3/1395

زبان تخصصی

فتوژئولوژی

سالن سمینار

132

محیطهای رسوبی

اقیانوس شناسی

سالن سمینار

132

آز فتوژئولوژی

 

شنبه

29/3/1395

ژئوشیمی آلی

132

خاک شناسی

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :