برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشکده شیمی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشکده شیمی


ایام هفته

10-8

محل امتحان

12-10

محل امتحان

یکشنبه

97.3.27

ترمودینامیک و مکانیک آماری غیر تعادلی – دکتری- دکتر مقاری

110

سنتز مواد معدنی- ارشد- دکتر بدیعی

24

دوشنبه

97.3.28

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها- دکتری – دکتر شاکری

شیمی وفناوری پلیمر–ارشد-دکتر شاکری/دکترخوئی

110

110

سنتزپیشرفته مواد آلی –دکتری – دکتر کیانمهر  24

الکتروشیمی صنعتی-  ارشد - دکتر گنجعلی  123    

شیمی تجزیه درمحلول های غیر آبی- دکتری- دکتر علیزاده/دکتر گنجعلی 123

فرآیند های نفت و پترو شیمی – ارشد- دکتر شاکری –ساعت 16-14

110

سه شنبه

97.3.29

شبیه سازی فرآیند های شیمیایی – دکتری- دکتر سعیدی

110

 

 

 

چهار شنبه

97.3.30

شیمی سطح و حالت جامد– ارشد - دکتررهنمای

110

شیمی آلی فلزی پیشرفته -ارشد-دکتر سلیمان نژاد

فوتوشیمی ترکیبات معدنی- دکتری – دکتر امیری

110

24

شنبه

97.4.2

کاتالیزورهای صنعتی –ارشد-دکتر طاهری

مباحث پیشرفته در پلیمرها-دکتری- دکتر خوئی

شیمی و تکنولوژی چسب و پوشش – ارشد – دکتر خوئی/دکتر شاکری

24

110

110

 شیمی هتروسیکل- ارشد – دکتر ادیب

اصول کمومتری- ارشد- دکتر قاسمی

123

271

یکشنبه

97.4.3

 

 

 

آشنایی با صنایع شیمیایی ایران

123

دوشنبه

97.4.4

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد – ارشد- دکتر عباسی/ دکتر فریدبد

مبانی بلورشناسی –ارشد – دکتر عباسی

24

24

مباحثی در استریوشیمی – دکتری – دکتر رشیدی

110

سه شنبه

97.4.5

ترمودینامیک آماری-ارشد- دکتر به نژاد

فلزات واسطه- دکتری – دکتر نعمتی

طیف بینی ملکولی تجزیه ای – ارشد- دکتر شمیرانی

24

110

123

روش های نوین الکتروشیمی –دکتری –دکتر نوروزی

 

110

چهارشنبه

97.4.6

کنترل فرآیند های شیمیایی –  ارشد- دکتر توسلی

پدیده های انتقال پیشرفته- دکتری – دکتر توسلی

کنترل فرآیند های شیمیایی –  ارشد- دکتر سعیدی

پدیده های انتقال پیشرفته- دکتری – دکتر سعیدی

110

110

24

24

استریوشیمی – ارشد- دکتر جعفرپور

سنتز پلیمر- ارشد- دکتر مهدوی

سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها – دکتری- دکتر مهدوی

24

110

110

شنبه

97.4.9

سینتیک و دینامیک شیمیایی – ارشد- دکتر حمزه لو

شیمی فیزیک معدنی – ارشد – دکتر امیری

 

123

123

روشهای سنتز نانو مواد – ارشد – دکتر اخباری/دکتر فرنیا

شیمی سوپرامولکول- دکتری-دکتر مهدی/دکتر رشیدی/دکتر اخباری

شیمی عطر ورایحه – ارشد-دکتر زنوزی

24

24

110

 

آدرس کوتاه :