برنامه امتحانی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی

برنامه امتحانی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی


 

 

­­­مقطع کارشناسی‌ارشد

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی

کارشناسی‌ارشد

1

زیست شناسی اکستریموفیل ها

 

 

 

 

 

دکتر آموزگار

یکشنیه

16/3/95

10-8

7

2

سموم میکروبی

 

 

 

 

 

دکتر کاشف

چهارشنیه

19/3/95

10-8

7

3

ژنتیک پروکاریوتها

 

 

 

 

 

دکتر عارفیان- دکتر بنایی

یکشنبه

23/3/95

10-8

7

4

آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و مقاومت میکروبی

 

 

 

 

 

دکتر سیاوشی

سه شنبه

25/3/95

10-8

7

5

بیوانفورماتیک

 

 

 

 

 

دکتر بنایی- دکتر عارفیان

شنبه

29/3/95

10-8

7

6

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

علوم سلولی ‌و‌ ملکولی

کارشناسی‌ارشد

1

ساختار و برهمکنش ماکرومولکول ها(الزامی)

 

 

 

 

 

دکتر زرگر دکتر حبیبی

یکشنیه

16/3/95

10-8

8

2

اصول و روشهای سلولی و مولکولی (الزامی)

 

 

 

 

 

دکتر الهی-دکتر معتمد دکتر فرازمند

چهارشنیه

19/3/95

10-8

8

3

زیست شناسی سلولی پیشرفته (الزامی)

 

 

 

 

 

دکتر صفریان

یکشنبه

23/3/95

10-8

8

4

بیوتکنولوژی -حذف

 

 

 

 

 

دکتر منتصر کوهساری

سه شنبه

25/3/95

10-8

8

5

اتصالات و میانکنش ها

 

 

 

 

 

دکتر صفریان

شنبه

29/3/95

10-8

8

6

بیو انفورماتیک

 

 

 

 

 

دکتر امینی نسب

سه شنبه

1/4/95

10-8

 

7        

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

زیست‌فناوری میکروبی

کارشناسی‌ارشد

1

مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها

 

 

 

 

 

دکتر بنایی مقدم

یکشنیه

16/3/95

10-8

2

2

زیست فناوری قارچ ها

 

 

 

 

 

دکتر مقیمی

چهارشنیه

19/3/95

10-8

2

3

روش ها در زیست فناوری

 

 

 

 

 

دکتر محمدی پناه

یکشنبه

23/3/95

10-8

2

4

زیست فناوری دارویی

 

 

 

 

 

دکتر حامدی

سه شنبه

25/3/95

10-8

2

5

زیست فناوری پروتئین

 

 

 

 

 

دکتر حبیبی رضایی

شنبه

29/3/95

10-8

2

 

6

مهندسی بیوشیمی

 

 

 

 

 

دکتر فاطمه یزدیان

سه شنبه

1/4/95

10-8

2

 

7

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

                                             
 

 

 

 


مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی

 

کارشناسی‌ارشد

1

فتوسنتز

 

 

 

 

 

دکتر ابراهیم زاده

یکشنبه

16/3/95

12-10

7

 

2

هالوفیت ها

 

 

 

 

 

دکتر نیکنام

چهارشنبه

19/3/95

12-10

7

 

3

زیست شناسی مولکولی و تکامل

 

 

 

 

 

دکتر یزدانبخش

دوشنبه

24/3/95

12-10

7

 

4

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

 

 

 

 

 

دکتر بنائی مقدم

شنبه

29/3/95

12-10

7

 

5

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

علوم جانوری بیوسیستماتیک

 

کارشناسی‌ارشد

1

اندام زایی مهره داران (الزامی همه گرایشها)

 

 

 

 

 

دکتر زینلی

یکشنبه

16/3/95

12-10

8

 

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر ساری

چهارشنبه

19/3/95

12-10

8

 

3

گونه و گونه­زایی

 

 

 

 

 

دکتر رحیمیان- دکتر ندرلو

دوشنبه

24/3/95

12-10

8

 

4

روشهای عددی و مولکولی در بیوسیستماتیک جانوری

 

 

 

 

 

دکتر سیدی- دکتر ملک

شنبه

29/3/95

12-10

8

 

 

5

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

                             
 

 


مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم جانوری فیزیولوژی

کارشناسی‌ارشد

1

اندام زایی مهره داران (الزامی همه گرایشها)

 

 

 

 

 

دکتر زینلی

یکشنبه

16/3/95

12-10

8

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر ساری

چهارشنبه

19/3/95

12-10

8

3

نوروفیزیولوژی رفتار

 

 

 

 

 

دکتر رضایوف

یکشنبه

23/3/95

12-10

8

4

فیزیولوژی غشاء

 

 

 

 

 

دکتر سپهری

شنبه

29/3/95

12-10

2

5

کشت سلول و بافت

 

 

 

 

 

دکتر سپهری

سه شنبه

1/4/95

12-10

8

6

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

 

 

علوم گیاهی سیستماتیک و اکولوژی

کارشناسی‌ارشد

1

فلور ایران

 

 

 

 

 

دکتر زارع

یکشنبه

16/3/95

12-10

2

2

بوم شناسی گیاهی پیشرفته

 

 

 

 

 

دکتر فلاحتی

چهارشنبه

19/3/95

12-10

2

3

تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی

 

 

 

 

 

دکتر مهدیقلی

دوشنبه

24/3/95

12-10

2

4

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

 

 

 

 

 

دکتر بنائی مقدم

شنبه

29/3/95

12-10

7

5

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

کارشناسی‌ارشد

1

زیست شناسی بی مهرگان دریایی

 

 

 

 

 

دکتر رحیمیان

یکشنبه

16/3/95

12-10

4

2

اکو فیزیولوژی جانوران دریایی

 

 

 

 

 

دکتر ساری-دکتر رضایوف

چهارشنبه

19/3/95

10-8

6

3

زیست شناسی زئوپلانکتون های دریایی

 

 

 

 

 

دکتر ساری

دوشنبه

24/3/95

10-8

7

4

سیستماتیک مولکولی جانوران دریایی

 

 

 

 

 

دکتر ندرلو

شنبه

29/3/95

10-8

4

5

زیست شناسی جانوران انگلی دریایی

 

 

 

 

 

دکتررحیمیان

سه شنبه

1/4/95

10-8

4

 

6

ایمنی زیستی

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

4-2

100

 

 

مقطع دکتری

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی

دکتری

1

باکتری شناسی پیشرفته  

 

 

 

 

 

دکتر سیاوشی

یکشنبه

16/3/95

10-8

4

2

ویروس شناسی پیشرفته 

 

 

 

 

 

دکتر عارفیان

چهارشنبه

19/3/95

10-8

4

3

بیوتکنولوژی میکروبی پیشرفته

 

 

 

 

 

دکتر حامدی-دکتر مقیمی

دوشنبه

24/3/95

10-8

4

4

میکروبیولوژی دریاها

 

 

 

 

 

دکتر آموزگار

سه شنبه

1/4/95

10-8

5

5

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم سلولی و مولکولی

دکتری

1

مباحث ویژه در زمینه روشهای پیشرفته زیست شناسی سلولی و مولکولی (الزامی)

 

 

 

 

 

دکتر الهی-دکترصفریان-دکتر فرازمند-دکترزرگر-دکترحبیبی

یکشنبه

16/6/95

10-8

5

2

روشهای تعیین ساختار ماکروملکولها(الزامی)

 

 

 

 

 

دکتر زرگر-دکتر حبیبی

چهارشنبه

19/3/95

10-8

5

3

بیوتکنولوژی - حذف

 

 

 

 

 

دکتر منتصر کوهساری

سه شنبه

25/3/95

10-8

8

4

اتصالات و میانکنش ها

 

 

 

 

 

دکتر صفریان

شنبه

29/3/95

10-8

8

5

بیو انفورماتیک

 

 

 

 

 

دکتر امینی نسب

سه شنبه

1/4/95

10-8

8

سیستماتیک گیاهی

دکتری

1

تکامل و فیلوژنی در گیاهان (الزامی)

 

 

 

 

 

دکتر فلاحتی دکتر عطار

یکشنبه

16/3/95

10-8

6

2

فلور و اکولوژی مناطق بیابانی ایران

 

 

 

 

 

دکتر آخانی

سه شنبه

25/3/95

10-8

6

3

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

بیوسیستماتیک جانوری

دکتری

1

روش های میدانی در بیو سیستماتیک جانوری

 

 

 

 

 

دکتر ساری-دکترندلو-دکتر سیدی-دکتر علیرضا صبوری

یکشنبه

16/3/95

12-10

5

2

اکولوژی و فرگشت (تکامل) رفتار جانوران

 

 

 

 

 

دکتر ساری-دکتر سیدی

سه شنبه

25/3/95

12-10

5

3

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری -تکوین 

دکتری

1

تکوین و تکامل

 

 

 

 

 

دکتر ساری-دکتر زینلی

یکشنبه

16/3/95

12-10

6

2

مباحث ویژه

 

 

 

 

 

دکتر زینلی-دکتر حسین

سه شنبه

25/3/95

12-10

6

3

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست فناوری میکروبی

دکتری

1

بیوانفورماتیک پیشرفته

 

 

 

 

 

دکتر مرعشی

یکشنبه

16/3/95

4-2

7

2

مهندسی متابولیک

 

 

 

 

 

دکتر فاطمی

چهارشنبه

19/3/95

12-10

4

3

فراوری زیست مواد در سلولهای میکربی

 

 

 

 

 

دکتر حامدی

یکشنبه

23/3/95

12-10

4

4

جداسازی زیستی

 

 

 

 

 

دکتر محمدی پناه

سه شنبه

1/4/95

12-10

4

 

 

 

             محل برگزاری امتحانات : ( طبقه سوم پردیس علوم روبه روی کتابخانه پردیس علوم می باشد ) .

            

یاد آوری 1  : دانشجویان دوره ارشد و دکتری حتما می بایست  تا پایان ترم دوم تمامی دروس نظری خود را  به اتمام برسانند  .

 

 

آدرس کوتاه :