برنامه امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دانشکده زمین شناسی

برنامه امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دانشکده زمین شناسی


ردیف

نام درس

نام استاد

محل تشکیل

زمان امتحان

کارشناسی ارشد - پترولوژی

1

تحلیل ساختاری

آقای دکتر الیاسی

کلاس 261

22/03/1395 ساعت10-8

2

پترولوژی سنگ های آذرین2

آقای دکتر کنعانیان

کلاس 261

24/03/1395 ساعت10-8

3

پترولوژی تجربی

آقای دکتر طوطی

کلاس 261

18/03/1395 ساعت10-8

4

ژئوشیمی پیشرفته

آقای دکتر طوطی

کلاس 261

16/03/ 95 ساعت10-8

5

ژئوکرونولوژی

آقای دکتر نیرومند

کلاس 261

26/03/95  ساعت10-8

کارشناسی ارشد- اقتصادی

1

کانسارهای آذرین و دگرگونی

آقای دکتر مدبری

کلاس 261

16/03/95  ساعت 12-10

2

ذخایر معدنی ایران و منشاء آنها

آقای دکتر مدبری

کلاس 261

29/03/95  ساعت 12-10

3

اصول اکتشافات ژئوشیمیائی

آقای دکتر نیرومند

کلاس 261

22/03/95  ساعت 12-10

4

زمین شناسی ایزوتوپها

آقای دکتر نیرومند

کلاس 261

26/03/95  ساعت12-10

5

کانی ها و سنگ های صنعتی

آقای دکتر مدبری

کلاس 261

18/03/95  ساعت12-10

6

تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی

آقای دکتر مدبری

کلاس 261

24/03/95  ساعت12-10

کارشناسی ارشد-مهندسی

1

مهندسی ساحل

آقای دکتر چشمی

کلاس 244

16/03/95  ساعت 10-8

2

آبهای زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیکی

آقای دکتر حسن پور

کلاس 244

29/03/95 ساعت 10-8

3

زمین شناسی مهندسی پیشرفته2

آقای دکتر چشمی-آقای دکتر سهرابی

کلاس 244

18/03/95

 ساعت 10-8

4

ژئومورفولوژی کارست

خانم دکتر فیجانی

کلاس 244

22/03/95 ساعت10-8

5

 

مهندسی زیر بنا و پی

آقای دکتر چشمی-آقای دکتر حسن پور

کلاس 244

24/03/95 ساعت10-8

کارشناسی ارشد- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

1

محیط های رسوبی پیشرفته

آقای دکتر امینی

کلاس 244

22/03/95 ساعت12-10

2

زمین شناسی مخازن کربناته

آقای دکتر رحیم پور

کلاس 244

26/03/95 ساعت 12-10

3

سنگ شناسی غیر کربناته

آقای دکتر امینی

کلاس 244

24/03/95 ساعت12-10

4

اصول تفسیر لاگ

آقای دکتر توکلی

کلاس 244

18/03/95 ساعت12-10

کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی

1

پالینولوژی2

خانم دکتر سجادی-آقای دکتر قاسمی نژاد

آز فسیل

16/03/95 ساعت 10-8

 

2

پالئواکولوژی

آقای دکتر قاسمی نژاد

آز فسیل

18/03/95 ساعت10-8

3

فسیل شناسی گیاهی پیشرفنه

آقای دکتر فخر

آز فسیل

26/03/95 ساعت10-8

4

فسیل شناسی بی مهرگان

خانم دکتر سجادی

آز فسیل

22/03/95 ساعت10-8

5

چینه شناسی ایران

خانم دکتر سجادی

آز فسیل

24/03/95 ساعت10-8

ارشد نفت

1

ارزیابی سازندهای نفت دار

آقای دکتر توکلی

آز فتو

18/03/95 ساعت10-8

2

زمین شناسی ساختمانی کاربردی

آقای دکتر الیاسی

آز فتو

22/03/95 ساعت 10-8

3

ژئوشیمی نفت

آقای دکتر شکاری فرد

آز فتو

24/03/95 ساعت10-8

4

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

آقای دکتر سهرابی

آز فتو

26/03/95 ساعت 10-8

6

چینه نگاری سکانسی

آقای دکتر امینی

کلاس 244

29/03/95 ساعت 12-10

7

زمین شناسی مخازن کربناته

آقای دکتر رحیم پور

کلاس 244

26/03/95 ساعت 12-10

دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

1

دیاژنز

آقای دکتر رحیم پور

کلاس 261

17/03/ 95 ساعت 10-8

2

جریان در محیط های متخلخل

آقای دکتر چهرازی

کلاس 261

19/03/95 ساعت 10-8

3

رخسار های آواری

آقای دکتر امینی

کلاس 261

23/03/95 ساعت 10-8

 

آدرس کوتاه :