برنامه امتحانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده زیست شناسی - نیمسال اول 96-95

برنامه امتحانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده زیست شناسی - نیمسال اول 96-95


برنامه امتحانی نیمسال اول 96-95 –  کارشناسی‌ارشد

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی

کارشناسی‌ارشد

1

ویروس شناسی میکروبی

 

 

 

عدم

پذیرش

دانشجو

دکتر عارفیان

شنبه

18/10/95

10-8

7

2

آنتی بیوتیک ها-مکانیزم اثر و مقاومت

 

 

 

دکتر فریده سیاوشی

دوشنبه

20/10/95

10-8

7

3

اکوسیستم های میکروبی

 

 

 

دکتر محمد علی آموزگار

چهارشنیه

22/10/95

10-8

7

4

فیزیولوژی پروکاریوتها

 

 

 

دکتر کاشف

شنبه

25/10/95

10-8

7

5

بیوتکنولوژی میکروبی 

 

 

 

دکتر مقیمی

دوشنبه

27/10/95

10-8

7

علوم سلولی‌و‌ملکولی

کارشناسی‌ارشد

1

زیست‌شناسی سلولی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 دکتر عرب نجفی، دکتر حسن زاده

شنبه

18/10/95

10-8

8

2

زیست‌شناسی مولکولی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

دکتر الهه الهی، دکتر منتصرکوهساری

دوشنبه

20/10/95

10-8

8

3

بیوفیزیک سلولی 

 

 

 

 

 

 

دکتر امینی نسب

چهارشنیه

22/10/95

10-8

8

4

بیوشیمی کروماتین

 

 

 

 

 

 

دکتر سید جلال زرگر

شنبه

25/10/95

10-8

8

5

ژنتیک ملکولی انسان

 

 

 

 

 

 

دکتر فرازمند

دوشنبه

27/10/95

10-8

8

6

اتصالات سلولی

 

 

 

 

 

 

دکتر شاهرخ صفریان

چهارشنبه

29/10/95

10-8

8

زیست‌فناوری میکروبی

کارشناسی‌ارشد

1

زیست فناوری محیط زیست

 

 

 

 

 

 

دکتر مقیمی

شنبه

18/10/95

10-8

2

2

فناوری تخمیر

 

 

 

 

 

 

دکتر حامدی

دوشنبه

20/10/95

10-8

2

3

مهندسی ژنتیک پروکاریوتها

 

 

 

 

 

 

دکتر بنائی مقدم

چهارشنیه

22/10/95

10-8

2

4

بیوانفورماتیک

 

 

 

 

 

 

  دکتر صادقی

شنبه

25/10/95

10-8

2

5

زیست فناوری غذایی

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدی‌پناه

دوشنبه

27/10/95

10-8

2

6

روش‌تحقیق و طراحی آزمایش

 

 

 

 

 

 

دکتر حامدی

چهارشنبه

29/10/95

10-8

2

علوم گیاهی- سیستماتیک

کارشناسی‌ارشد

1

سیستماتیک گیاهی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

دکتر سلمکی

شنبه

18/10/95

12-10

7

2

بوم شناسی پوشش‌های گیاهی

 

 

 

 

 

 

دکتر آخانی

دوشنبه

20/10/95

12-10

7

3

زیست شناسی تکوینی گیاهی

 

 

 

 

 

 

دکتر سید مهدی سیدی

چهارشنیه

22/10/95

12-10

7

4

متابولیسم گیاهی

 

 

 

 

 

 

دکتر ابراهیم زاده

شنبه

25/10/95

12-10

7

5

جذب و انتقال در گیاهان

 

 

 

 

 

 

دکتر نیکنام

دوشنبه

27/10/95

12-10

7

6

رشد و نمو گیاهی پیشرفته –فیزیولوژی

 

 

 

 

 

 

دکتر یزدان بخش

چهارشنبه

29/10/95

12-10

7

7

جغرافیای گیاهی- سیستماتیک

 

 

 

 

 

 

دکتر عطار

چهارشنبه

29/10/95

12-10

8/ هرباریوم

علوم جانوری(فیزیولوژی-بیوسیستماتیک –تکوین)

کارشناسی‌ارشد

1

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

 

 

 

 

 

 

دکتر رضایوف

شنبه

18/10/95

12-10

8

2

فیزیولوژی تولید مثل

 

 

 

 

 

 

دکتر حوری سپهری

دوشنبه

20/10/95

12-10

8

3

بیوسیستماتیک جانوری

 

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا ساری، دکتر مرجان سیدی

چهارشنیه

22/10/95

12-10

8

4

مکانیسم‌های سلولی‌و‌ملکولی تکوین

 

 

 

 

 

 

دکتر بهمن زینلی

شنبه

25/10/95

12-10

8

5

آندوکرینولوژی پیشرفته(فیزیولوژی)

 

 

 

 

 

 

دکتر عطاری

دوشنبه

27/10/95

12-10

8

6

جغرافیای جانوری(بیوسیستماتیک)

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن رحیمیان

دوشنبه

27/10/95

12-10

2

7

ژنتیک تکوینی (تکوینی)

 

 

 

 

 

 

دکتر قمر تاج حسین

دوشنبه

27/10/95

12-10

4

8

آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی-بیوسیستماتیک

 

 

 

 

 

 

دکتر معصومه ملک

چهارشنبه

29/10/95

12-10

2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 96-95 – دکتری

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم جانوری-بیوسیستماتیک

دکتری

1

جغرافیای زیستی تحلیلی-الزامی

 

 

 

 

 

دکتر حسن رحیمیان، دکتر علیرضا ساری

شنبه

18/10/95

12-10

2

2

رده­بندیهای معاصر جانوری-الزامی

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا ساری، دکتر مرجان سیدی

دوشنبه

20/10/95

12-10

2

3

تنوع زیستی-الزامی

 

 

 

 

 

دکتر معصومه ملک، دکتر رضا ندرلو،

چهارشنیه

22/10/95

12-10

2

4

بیو سیستماتیک مولکولی

 

 

 

 

 

دکتر علی مراد سرافرازی

شنبه

25/10/95

12-10

2

علوم سلولی و مولکولی

دکتری

1

فرآیندهای سلولی ‌و ‌ملکولی در یوکاریوت‌ها- الزامی

 

 

 

 

 

دکتر مهران حبیبی ، دکتر سید محمود عرب‌نجفی

شنبه

18/10/95

12-10

4

2

ژئومیکس و پروتئومیکس- الزامی

 

 

 

 

 

دکتر نسرین معتمد، دکتر علی فرازمند،

سه شنبه

21/10/95

12-10

4

3

اپی ژنتیک در زیست شناسی و پزشکی-حذف

 

 

 

 

حذف

دکتر حسن زاده

 

 

 

 

4

نانوبیوتکنولوژی -اختیاری

 

 

 

 

 

دکتر حبیبی

سه شنبه

28/10/95

12-10

4

سیستماتیک گیاهی

دکتری

1

بوم شناسی مولکولی گیاهی

 

 

 

 

 

دکتر فلاحتی

شنبه

18/10/95

12-10

5

2

 مباحث ویژه – مخصوص دکتری علوم گیاهی

 

 

 

 

 

دکتر زارع

سه شنبه

21/10/95

12-10

5

3

فلور بوم شناسی جنگلهای ایران

 

 

 

 

 

دکتر فریده عطار

شنبه

25/10/95

12-10

5/ هرباریوم

4

تحلیل تبار زایشی در گیاهان

 

 

 

 

 

دکتر سلمکی

دو شنبه

27/10/95

12-10

6

 

5

جامعه شناسی گیاهی

 

 

 

 

 

دکتر عطری

چهارشنبه

29/10/95

12-10

6

 

محل برگزاری امتحانات : (طبقه سوم پردیس علوم روبه روی کتابخانه پردیس علوم)

 

 

آدرس کوتاه :