برنامه امتحانی مقطع کارشناسی دانشکده شیمی نیمسال اول 95-96

برنامه امتحانی مقطع کارشناسی دانشکده شیمی نیمسال اول 95-96


برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی96-95 دانشکده شیمی پردیس علوم/کارشناسی

ایام هفته

10- 8

 

12- 10

 

15-13

 

شنبه

18/10/95

زبان انگلیسی/دکتر هاشمی

123

شیمی آلی 1/دکتر ادیب

 

 

123

شیمی آلی 3/دکتر فرنیا

123

شیمی آلی 2/دکتر زنوزی

24

یکشنبه

19/10/95

 

 

مبانی کاتالیزگرها/دکتر نعمتی

 

123

 

 

 

 

ریاضی عمومی 1/دکتر رکنی

100

زیست

دوشنبه

20/10/95

شیمی محیط زیست/

دکتر شاکری

123

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

شیمی تجزیه 1 /دکتر قاسمی

123

شیمی تجزیه 3/دکتر فریدبد

 

123

شیمی فیزیک آلی/دکتر کیانمهر

24

شیمی صنعتی 2/دکتر توسلی

123

شنبه

25/10/95

فیزیک عمومی 1/دکتر کلائی

 

100

زیست

شیمی آلی فلزی/دکتر عباسی

 

123

ریاضی در شیمی/دکتر رجبی

123

اصول محاسبات شیمی صنعتی/دکتر شاکری

123

شیمی مواد بهداشتی و آرایشی/دکتر زنوزی

24

یکشنبه

26/10/95

 

 

متون علمی شیمی/دکتر فریدبد

 

123

 

 

دوشنبه

27/10/95

زبان تخصصی شیمی/

دکتر عباسی

123

ریاضی عمومی 2/دکتر اسدی

 

123

ایمنی در آزمایشگاه/

دکتر سلیمان نژاد

123

چهارشنبه

29/10/95

شیمی عمومی 1/دکتر امیری

 

100

زیست

شیمی پلیمرها/دکتر خوئی

 

123

شیمی معدنی 1/دکتر اخباری

123

شیمی فیزیک2/دکتر فروتن

123

 
 
 
جدول برگزاری دروس عمومی دانشکده شیمی نیمسال 1-95

مکان وساعت  امتحان

زمان امتحان

زمان ارائه در ترم

انقلاب اسلامی

15-13

272آموزش سابق

26/10/95یکشنبه

یکشنبه 15-13

01– دکتر جواد حق گو

 

15-13

271آموزش سابق

26/10/95یکشنبه

یکشنبه 17-15

02– دکتر جواد حق گو

 

15-13

123و 110 شیمی

26/10/95یکشنبه

دوشنبه 17-15

04– دکتر جواد حق گو

 

15-13

123 شیمی

26/10/95یکشنبه

دوشنبه 17-15

03– دکتر سلیمانی زاده

 

 

 

مکان و ساعت امتحان

زمان امتحان

زمان ارائه در ترم

اخلاق اسلامی

 

17-15

123 شیمی

26/10/95یکشنبه

سه شنبه 15-13

02- وحید واحد جوان

 

17-15

272 آموزش سابق

26/10/95یکشنبه

سه شنبه 17-15

03- وحید واحد جوان

 

17-15

273 آموزش سابق

26/10/95یکشنبه

چهارشنبه15 -13

04- وحید واحد جوان

 

 

آدرس کوتاه :