برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی96-95 دانشکده زیست شناسی

برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی96-95 دانشکده زیست شناسی



     برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی96-95 دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

ایام هفته

10-8

محل

12-10

محل

3-1

محل

5-3

محل

شنبه        18/10/95

زبان انگلیسی

بافت شنا سی جانوری

100

112

فیزیولوژی مقایسه ای   

فیزیولوژی گیاهی 1   

  

112

204

تکامل موجودات زنده 

ایمنی شناسی 

سلول های بنیادی

100

112

204

 

 

یکشنبه    19/10/95

اصول روشهای دستگاهی  

محیط زیست و زیست فناوری

112

100

 

ریاضی عمومی 1

 

100

112

204

 

زیست شناسی سلولی

 

100

112

204

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  (01)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

( 02 و 03 )

 

331                  ( آقای نباتیان )

100 و 112      (آقای حیدر اقایی )

 

دوشنبه   20/10/95

سیستماتیک گیاهی2  

  مهندسی بافت 

112

204

باکتری شناسی پزشکی 2   

پدیده های انتقال

112

204

اصول و روشهای رده  بندی گیاهان

112

 

  

سه شنبه  21/10/95

 

 مبانی کار آفرینی

 

100

مبانی کامپیوتر

مباحثی در ژنتیک

112

204

اندیشه اسلامی 1 (03)  

زبان فارسی

331

100

 

  

چهارشنبه 22/10/95

ژنتیک مولکولی (01)

ژنتیک مولکولی (02)

100

112و204

زیست شناسی انگل ها 

زیست فناوری پزشکی

204

112

زیست شناسی میکروبی (ساختارتنوع)

تنوع زیستی و سیستماتیک

100

112

زیست شناسی پرتوی 

112

شنبه      25/10/95

فیزیک عمومی 1 (01)

فیزیک عمومی 1(02)

100و112

331

 

فیزیولوژی گیاهی 3 

 

112

کشت سلول های گیاهی و جانوری(زیست فناوری)

جانورشناسی بی مهرگان 

100

112

 

   

یکشنبه   26/10/95

تمایز سلولهای جانوری

112

مبانی زیست شناسی تکوینی

100

 

   بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

112

 

 

دو شنبه 27/10/95

زیست شناسی گیاهی (ساختار تنوع) (01)

 زیست شناسی جانوری (ساختار تنوع) (01 )

112

100

بیوشیمی ساختار (01)

بیوشیمی ساختار (02) 

204

100و112

اکولوژی عمومی

زیست فناوری کشاورزی

 

100

112

 

قارچ شناسی

112

سه شنبه 28/10/95

ویروس شناسی پزشکی

زیست شناسی میکروبی

100

 

متون تخصصی سلولی

مکانیسم کنترل چرخه سلولی

 

204

112

 

زیست شناسی جانوری (فیزیولوژی اندامها )

 

112

 

 

   

چهارشنبه 29/10/95

شیمی عمومی 1

 

100

112

204

آمار زیستی (01و02) 

متون تخصصی گیاهی

مبانی نانو تکنولوژی

 

.

 100و112

331

204

 

 

  بیوشیمی فیزیک  

میکروبیولوژی صنعتی

متون تخصصی جانوری

ریخت زایی و اندام زایی گیاهان

100

204

112

331

 

 

 
 

مقررات مربوط به امتحانات                                              

1- حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر

2- همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.

3-  داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.

4-   همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.

5- رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.

 

آدرس کوتاه :