برنامه امتحانی گروه بیوتکنولوژی (نیمسال اول سال تحصیلی 96-95)

برنامه امتحانی گروه بیوتکنولوژی (نیمسال اول سال تحصیلی 96-95)


ردیف

نام درس

نام استاد

روز

ساعت

تاریخ امتحان

شماره کلاس

1

ریاضی عمومی1

غرقانی نرگس

شنبه

12-10

18/10/95

3

2

شیمی فیزیک

مقاری علی

شنبه

12-10

18/10/95

4

3

اصول مهندسی بیوشیمی

بزرگ علی

شنبه

12-10

18/10/95

2

4

ژنتیک2

الهی الهه

شنبه

12-10

18/10/95

5

5

مهندسی ژنتیک پیشرفته

اسد صدیقه

شنبه

15-13

18/10/95

3

6

شیمی عمومی

شایسته علیرضا

دوشنبه

10-8

20/10/95

3

7

ایمنی شناسی

صعودی سارا

دوشنبه

12-10

20/10/95

4

8

مبانی بیوتکنولوژی مولکولی

اسد صدیقه

مرعشی سیدامیر

دوشنبه

15-13

20/10/95

3

9

شیمی آلی

رشیدی رنجبر پرویز

سه شنبه

10-8

21/10/95

3

10

شیمی تجزیه

فریدبد فرنوش

چهارشنبه

10-8

22/10/95

3

11

متابولیسم

محمدنژاد آروق جواد

چهارشنبه

12-10

22/10/95

4

12

مبانی بیوتکنولوژی پزشکی

کبیری رنانی محبوبه

چهارشنبه

15-13

22/10/95

3

13

کشت سلول و بافت

سیدجعفری اولیائی نژاد احسان

چهارشنبه

15-13

22/10/95

4

14

فیریک عمومی1

مشفق حمیدرضا

شنبه

10-8

25/10/95

3

15

میکروبیولوژی2

جبل عاملی فرشته

ایمان عینی محمد

شنبه

10-8

25/10/95

4

16

اومیک

مرعشی سیدامیر

انصاری پور ناصر

شنبه

15-13

25/10/95

1

17

ریاضیات مهندسی

نوروزی حمیدرضا

شنبه

16-13

25/10/95

3

18

مبانی بیوتکنولوژی کشاورزی

بنائی مقدم علی محمد

یکشنبه

12-10

26/10/95

3

19

زیست شناسی عمومی1

کبیری رنانی محبوبه

دوشنبه

10-8

27/10/95

3

20

میکروبیولوژی1

اسد صدیقه

دوشنبه

12-10

27/10/95

4

21

مکانیک سیالات

بزرگ علی

دوشنبه

12-10

27/10/95

2

22

روش تحقیق

مرعشی سیدامیر

دوشنبه

15-13

27/10/95

3

23

مبانی بیوتکنولوژی میکروبی

آذین مهرداد

سه شنبه

12-10

28/10/95

3

24

زبان انگلیسی

انصاری پور ناصر

چهارشنبه

10-8

29/10/95

3

25

زیست شناسی مولکولی سلول1

سیدجعفری اولیائی نژاد احسان

چهارشنبه

10-8

29/10/95

5

26

روشهای بیوشیمی و دستگاهها

رشیدی رنجبر پرویز

چهارشنبه

12-10

29/10/95

3

27

آنزیم شناسی و مهندسی پروتئین

یزدان پرست بی بی راضیه

ملاصالحی حمیدرضا

چهارشنبه

15-13

29/10/95

3

 

آدرس کوتاه :