برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 97-96

برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 97-96


کارشناسی‌ارشد

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

 

میکروبیولوژی

کارشناسی‌ارشد

1

ویروس شناسی میکروبی

الزامی

2

1110745

دو شنبه

4-2

4

دکتر عارفیان

یک شنبه

27/3/97

10-8

7

 

2

سموم میکروبی

اختیاری

2

1110776

یکشنبه

12-10

4

دکتر کاشف

سه شنبه

29/3/97

10-8

7

 

3

اکستریموفیل ها

اختیاری

2

6104547

شنبه

12-10

4

دکتر آموزگار

شنبه

2/4/97

10-8

7

 

4

آنتی بیو تیک ها

اختیاری

2

6104557

یکشنبه

10-8

4

دکتر سیاوشی

دوشنبه

4/4/97

10-8

7

 

5

بیو انفورماتیک

اختیاری

2

1110254

دوشنبه

10-8

4

دکتر بنای مقدم دکتر عارفیان

چهارشنبه

6/4/97

10-8

7

 

6

اصول و نگهداری میکروارگانیسم ها

اختیاری

2

1110777

شنبه

4-2

4

دکتر محمدی پناه

شنبه

9/4/97

12-10

7

 

علوم سلولی‌و‌ملکولی

کارشناسی‌ارشد

1

اصول و روشهای سلولی و ملکولی

الزامی

2

6104605

یکشنبه

10-8

5

دکترحسن زاده-دکتر معتمد-دکترالهی-دکتر جبیبی

یک شنبه

27/3/97

10-8

8

 

2

فرایندهای تنظیمی و ترارسانی

الزامی

2

1110798

شنبه

12-10

5

دکتر فرزامند- دکتر عرب نجفی

سه شنبه

29/3/97

10-8

8

 

3

ساختار ماکروملکول های زیستی

الزامی

2

1110799

دو شنبه

4-2

5

دکتر زرگر-دکتر امینی نسب

شنبه

2/4/97

10-8

8

 

4

سازو کارهای ملکولی سرطان

اختیاری

2

1110796

یک شنبه

4-2

6

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

4/4/97

10-8

8

 

5

زیست شناسی پرتوی ملکولی

اختیاری

2

6104635

سه شنبه

4-2

5

دکتر زرگر

چهارشنبه

6/4/97

10-8

8

 

 

6

اعلام خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

کارشناسی‌ارشد

1

زیست شناسی تکوینی گیاهان

الزامی

2

6104770

شنبه

10-8

2

دکتر سیدی

یک شنبه

27/3/97

10-8

2

2

فلور ایران

اختیاری

2

1110833

یکشنیه

4-2

5

دکتر آخانی

سه شنبه

29/3/97

10-8

2

3

بوم شناسی گیاهی پیشرفته

اختیاری

2

1110835

یکشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر فلاحتی

شنبه

2/4/97

10-8

2

4

تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی

اختیاری

2

1110834

شنبه

12-10

هرباریوم

دکتر مهد قلی

دوشنبه

4/4/97

10-8

2

5

سمینار

اختیاری

2

1110257

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

کارشناسی‌ارشد

 

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

 

علوم گیاهی- فیزیولوژی

 

کارشناسی‌ارشد

1

زیست شناسی تکوینی گیاهان

الزامی

2

6104770

شنبه

10-8

2

دکتر سیدی

یک شنبه

27/3/97

12-10

2

 

 

2

فیزیولوژی هالوفیت ها

اختیاری

2

1110831

شنبه

12-10

6

دکتر نیکنام

سه شنبه

29/3/97

12-10

2

 

 

3

زیست شناسی مولکولی و تکامل

اختیاری

2

1110828

یک شنبه

4-2

هرباریوم

دکتر یزدان بخش

شنبه

2/4/97

12-10

2

 

 

4

ساز و کارهای مولکولی فتو سنتز

اختیاری

2

1110827

شنبه

4-2

6

دکتر ابراهیم زاده

چهارشنبه

6/4/97

12-10

2

 

 

5

سمینار

اختیاری

2

1110257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

علوم جانوری-بیو سیستماتیک   

کارشناسی‌ارشد

1

گونه و گونه زایی

اختیاری

2

6104494

یکشنبه

10-8

2

دکتر ندرلو-دکتر رحیمیان

یک شنبه

27/3/97

12-10

7

2

اندام زایی در مهره داران

الزامی

2

6104777

دوشنبه

4-2

2

دکتر زینلی

سه شنبه

29/3/97

12-10

7

3

تشریح مقایسه ای مهره داران

الزامی

2

6104776

یکشنبه

12-10

2

دکتر ساری

شنبه

2/4/97

12-10

7

4

روش تحقیق و ارائه نتایج در زیست شناسی

اختیاری

2

6104968

یکشنبه

6-4

2

دکتر ندرلو-دکتر رحیمیان دکترعطاری-دکتر علوی

دوشنبه

4/4/97

12-10

7

5

اصول رده بندی فیلوژنتیک

اختیاری

2

6104779

دوشنبه

10-8

2

دکتر ملک-دکترسیدی

چهارشنبه

6/4/97

12-10

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری-فیزیولوژی

کارشناسی‌ارشد

1

نوروفیزیولوژی رفتار

اختیاری

2

6104834

یکشنبه

10-8

5

دکتر رضا یوف

یک شنبه

27/3/97

12-10

8

2

اندام زایی در مهره داران

الزامی

2

6104777

دوشنبه

4-2

2

دکتر زینلی

سه شنبه

29/3/97

12-10

7

3

تشریح مقایسه ای مهره داران

الزامی

2

6104776

یکشنبه

12-10

2

دکتر ساری

شنبه

2/4/97

12-10

7

4

روش تحقیق و ارائه نتایج در زیست شناسی

اختیاری

2

6104968

یک شنبه

6-4

2

دکتر ندرلو-دکتر رحیمیان دکترعطاری-دکتر علوی

دوشنبه

4/4/97

12-10

8

5

کشت سلول و بافت

اختیاری

2

6104824

یکشنبه

4-2

4

دکتر سپهری

چهارشنبه

6/4/97

12-10

8

6

سمینار

اختیاری

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

 

زیست شناسی دریا کلیه گرایش ها  

 

کارشناسی‌ارشد

1

اکو فیزیولوژی جانوران دریایی

اختیاری

2

1110139

دوشنبه

10-8

آزمایشگاه

دکتر علوی

یک شنبه

27/3/97

12-10

آزمایشگاه

 

 

2

پویایی شناسی جمعیت جانوران دریایی

اختیاری

2

1110149

دوشنبه

4-2

آزمایشگاه

دکتر ساری

سه شنبه

29/3/97

12-10

آزمایشگاه

 

 

3

رفتار شناسی جانوری

اختیاری

2

1110146

یکشنبه

10-8

آزمایشگاه

دکتر ساری- دکتر سیدی

شنبه

2/4/97

12-10

آزمایشگاه

 

 

4

تبار شناسی جغارفیایی ماهیان

اختیاری

2

1110143

چهارشنبه

12-10

آزمایشگاه

دکتر سیدی-دکتر ملک

دوشنبه

4/4/97

12-10

آزمایشگاه

 

 

5

زیست شناسی آبسنگ های مرجانی

اختیاری

2

1110247

سه شنبه

12-10

آزمایشگاه

دکتر رحیمیان

چهارشنبه

6/4/97

12-10

آزمایشگاه

 

 

6

روش تحقیق و طراحی آزمایش

جبرانی

2

1110256

یکشنبه

6-4

آزمایشگاه

دکتر ندرلو-دکتر رحیمیان دکترعطاری-دکتر علوی

چهارشنبه

6/4/97

12-10

آزمایشگاه

 

 

7

تاکسونومی بی مهره گان

اختیاری

2

1110134

سه شنبه

10-8

 

2

دکتر ساری

شنبه

9/4/97

12-10

2

 

                               

ژنتیک 

کارشناسی‌ارشد

1

اصول و روشهای سلولی و ملکولی

الزامی

2

6104605

یکشنبه

10-8

6

دکترحسن زاده-دکتر معتمد-دکترالهی-دکتر جبیبی

یک شنبه

27/3/97

10-8

8

2

زیست شناسی سامانه ها

الزامی

2

1110795

یکشنبه

12-10

5

دکتر مرعشی

سه شنبه

29/3/97

12-10

8

3

فیلو ژنتیک ملکولی و تکامل

اختیاری

2

6104131

چهار شنبه

4-2

2

دکتر سرافرازی

شنبه

2/4/97

12-10

8

4

سازو کارهای ملکولی سرطان

اختیاری

2

1110539

یکشنبه

4-2

6

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

4/4/97

10-8

8

5

مهندسی ژنتیک پیشرفته

الزامی

2

1110797

دوشنبه

10-8

6

دکتر الهی

چهارشنبه

6/4/97

12-10

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطع دکتری

 

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی

دکتری

1

رابطه انگل و میزبان

2

6104725

سه شنیه

12-10

5

دکتر کاشف

یکشنبه

27/3/97

10-8

4

2

ویروس شناسی ملکولی

2

1110768

چهار شنیه

12-10

6

دکتر عارفیان

شنبه

2/4/97

10-8

4

3

میکروبیولوژی دریا

2

6104843

سه شنیه

10-8

5

دکتر آموزگار

چهارشنبه

6/4/97

10-8

4

علوم سلولی و مولکولی

دکتری

1

تنظیم اپی زنتیک تکوین

2

1110793

چهارشنبه

10-8

5

دکتر حسن زاده

یک شنبه

27/3/97

12-10

2

2

زیست فناوری مولکولی

2

1110791

چهارشنیه

12-10

5

دکتر منتصر کوهساری

شنبه

2/4/97

10-8

6

3

مباحث ویژه سلولی و مولکولی

2

1110789

چهارشنبه

4-2

5

دکتر حبیبی-دکتر زرگر-دکترعرب نجفی-دکترمعتمد

چهارشنبه

6/4/97

10-8

6

سیستماتیک گیاهی

دکتری

1

ژنو بوتانی بیابان های ایران

2

1110512

دوشنبه

4-2

6

دکتر آخانی

یکشنبه

27/3/97

10-8

5

2

جامعه شناسی گیاهی

2

6104961

دوشنبه

12-10

6

دکتر عطری

شنبه

2/4/97

10-8

5

3

مباحث ویژه ( تغییر اقلیم )

2

6104506

دو شنبه

6-4

6

دکتر شریفی

چهارشنبه

6/4/97

10-8

2

 

 

مقطع دکتری

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم جانوری-بیوسیستماتیک

دکتری

1

اکولوژی و تکامل رفتار

2

1110782

شنبه

12-10

2

دکتر ساری

دوشنبه

27/4/97

12-10

4

2

روشها در بیو سیستماتیک

2

1110781

سه شنبه

10-8

2

دکتر ملک دکتر رحیمیان-دکترندرلو-دکترسیدی

شنبه

9/4/97

12-10

2

3

سمینار

 

6104604

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری-تکوین

دکتری

1

تنظیم اپی ژنتیک تکوین

2

1110793

چهارشنبه

10-8

2

دکتر حسن زاده

یک شنبه

27/3/97

12-10

2

2

زیست شناسی سلول های بنیادی

2

1110343

چهارشنبه

12-10

2

دکتر زینلی

سه شنبه

29/3/97

12-10

4

3

برهمکنش بافت با زیست مواد

2

1110805

دو شنبه

12-10

2

دکتر مباشری

شنبه

2/4/97

12-10

4

4

مباحث ویژه در زیست شناسی سلولی و تکوین

2

1110153

سه شنبه

4-2

2

دکتر زینلی

چهارشنبه

6/4/97

12-10

4

 

درس ایمنی زیستی در ازمایشگاه با کد درس 6102588 برای کلیه مقاطع ورودی سال 95  به بعد  الزامی مبیاشد . پنج شنیه ساعت .......   امتحان : ......... 

 

 

  کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639    ---    کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187   --- کد پایان نامه ارشد   6 واحدی :  6120036  --   کد رساله دکتری ورودیهای 95 به بعد : 1110523                                 

               

 

  نکته شماره 2 : تمامی دانشجویان ورودی سال 95 ارشد به بعد می بایست 22 واحد درسی را به اتمام برسانند و پس از اتمام دروس، پایان نامه 6 واحد ی را اخذ نمایند .

نکته شماره 3 :  اخذ درس ایمنی در آزمایشگاه با کد درس:  6102588 برای تمامی ورودیهای جدید تحصیلات تکمیلی سال 96  الزامی می باشد . (5شنبه از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17 )

-       محل برگزاری امتحانات : ( طبقه سوم پردیس علوم روبه روی کتابخانه پردیس علوم)        

 

آدرس کوتاه :