برنامه درسی و امتحانی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 1397-1396

برنامه درسی و امتحانی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 1397-1396


نام درس نوع واحد شماره زمان و مکان کلاس استاد زمان و مکان امتحان
روز ساعت کلاس روز تاریخ ساعت کلاس
میکروبیولوژی

ویروس شناسی میکروبی

الزامی

2

1110745

دو شنبه

2-4

4

دکتر عارفیان

یک شنبه

97/3/27

8-10

7

سموم میکروبی

اختیاری

2

1110776

یکشنبه

10-12

4

دکتر کاشف

سه شنبه

97/3/29

8-10

7

اکستریموفیل ها

اختیاری

2

6104547

شنبه

10-12

4

دکتر آموزگار

شنبه

97/4/2

8-10

7

آنتی بیو تیک ها

اختیاری

2

6104557

یکشنبه

8-10

4

دکتر سیاوشی

دوشنبه

97/4/4

8-10

7

بیو انفورماتیک

اختیاری

2

1110254

دوشنبه

8-10

4

دکتر بنای مقدم – دکتر عارفیان

چهارشنبه

97/4/6

8-10

7

اصول و نگهداری میکروارگانیسم ها

اختیاری

2

1110777

شنبه

2-4

4

دکتر محمدی پناه

شنبه

97/4/9

10-12

7

علوم سلولی‌و‌ملکولی

اصول و روشهای سلولی و ملکولی

الزامی

2

6104605

یکشنبه

8-10

6

دکترحسن زاده-دکتر معتمد- دکترالهی-دکترجبیبی

یک شنبه

97/3/27

8-10

8

فرایندهای تنظیمی و ترارسانی

الزامی

2

1110798

شنبه

10-12

5

دکتر فرزامند- دکترعرب نجفی

سه شنبه

97/3/29

8-10

8

ساختار ماکروملکول های زیستی

الزامی

2

1110799

دو شنبه

2-4

5

دکتر زرگر-دکتر امینی نسب

شنبه

97/4/2

8-10

8

سازو کارهای ملکولی سرطان

اختیاری

2

1110796

یک شنبه

2-4

6

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

97/4/4

8-10

8

زیست شناسی پرتوی ملکولی

اختیاری

2

6104635

سه شنبه

2-4

5

دکتر زرگر

چهارشنبه

97/4/6

8-10

8

سمینار  

 

 

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی –سیستماتیک و بوم شناسی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

الزامی

2

6104770

یک شنبه

8-10

هرباریوم

دکتر سیدی

یک شنبه

97/3/27

8-10

2

فلور ایران

اختیاری

2

1110833

یک شنیه

2-4

5

دکتر آخانی

سه شنبه

29/3/97

8-10

2

بوم شناسی گیاهی پیشرفته

اختیاری

2

1110835

یکشنبه

10-12

هرباریوم

دکتر فلاحتی

شنبه

97/4/2

8-10

2

تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی

اختیاری

2

1110834

شنبه

10-12

هرباریوم

دکتر مهدی قلی

دوشنبه

97/4/4

8-10

2

سمینار

اختیاری

2

1110257

سه شنبه

8-10

204

 

 

 

 

 

علوم گیاهی- فیزیولوژی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

الزامی

2

6104770

یک شنبه

8-10

هرباریوم

دکتر سیدی

یک شنبه

97/3/27

10-12

2

فیزیولوژی هالوفیت ها

اختیاری

2

1110831

شنبه

10-12

6

دکتر نیکنام

سه شنبه

97/3/29

10-12

2

زیست شناسی مولکولی و تکامل

اختیاری

2

1110828

یک شنبه

2-4

هرباریوم

دکتر یزدان بخش

شنبه

97/4/2

10-12

2

ساز و کارهای مولکولی فتو سنتز

اختیاری

2

1110827

شنبه

2-4

6

دکتر ابراهیم زاده

چهارشنبه

97/4/6

10-12

2

سمینار

اختیاری

2

1110257

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی- فیزیولوژی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

الزامی

2

6104770

یک شنبه

8-10

هرباریوم

دکتر سیدی

یک شنبه

97/3/27

10-12

2

فیزیولوژی هالوفیت ها

اختیاری

2

1110831

شنبه

10-12

6

دکتر نیکنام

سه شنبه

97/3/29

10-12

2

زیست شناسی مولکولی و تکامل

اختیاری

2

1110828

یک شنبه

2-4

هرباریوم

دکتر یزدان بخش

شنبه

97/4/2

10-12

2

ساز و کارهای مولکولی فتو سنتز

اختیاری

2

1110827

شنبه

2-4

6

دکتر ابراهیم زاده

چهارشنبه

97/4/6

10-12

2

علوم جانوری-بیو سیستماتیک

گونه و گونه زایی

اختیاری

2

6104494

یکشنبه

8-10

2

دکتر ندرلو-دکتر رحیمیان

یک شنبه

97/3/27

10-12

7

اندام زایی در مهره داران

الزامی

2

6104777

دوشنبه

2-4

2

دکتر زینلی

سه شنبه

97/3/29

10-12

7

تشریح مقایسه ای مهره داران

الزامی

2

6104776

یکشنبه

10-12

2

دکتر ساری

شنبه

97/4/2

10-12

7

روش تحقیق و ارائه نتایج درزیست شناسی

اختیاری

2

6104968

یکشنبه

4-6

2

دکترندرلو-دکتررحیمیان-دکترعطاری-دکترعلوی

دوشنبه

97/4/4

10-12

7

اصول رده بندی فیلوژنتیک

اختیاری

2

6104779

دوشنبه

8-10

2

دکتر ملک - دکترسیدی

چهارشنبه

97/4/6

10-12

7

علوم جانوری-فیزیولوژی

نوروفیزیولوژی رفتار

اختیاری

2

6104834

یکشنبه

8-10

5

دکتر رضا یوف

یک شنبه

97/3/27

10-12

8

اندام زایی در مهره داران

الزامی

2

6104777

دوشنبه

2-4

2

دکتر زینلی

سه شنبه

97/3/29

10-12

7

تشریح مقایسه ای مهره داران

الزامی

2

6104776

یکشنبه

10-12

2

دکتر ساری

شنبه

97/4/2

10-12

7

روش تحقیق و ارائه نتایج درزیست شناسی

اختیاری

2

6104968

یک شنبه

4-6

2

دکترندرلو-دکتررحیمیان-دکترعطاری-دکترعلوی

دوشنبه

97/4/4

10-12

8

کشت سلول و بافت

اختیاری

2

6104824

یکشنبه

2-4

273

دکتر سپهری

چهارشنبه

97/4/6

10-12

8

سمینار

اختیاری

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

    زیست شناسی دریا – کلیه گرایش ها  

اکو فیزیولوژی جانوران دریایی

اختیاری

2

1110139

دوشنبه

8-10

آزمایشگاه

دکتر علوی

یک شنبه

97/3/27

10-12

آزمایشگاه

پویایی شناسی جمعیت جانوران دریایی

اختیاری

2

1110149

دوشنبه

2-4

آزمایشگاه

دکتر ساری

سه شنبه

97/3/29

10-12

آزمایشگاه

رفتار شناسی جانوری

اختیاری

2

1110146

یکشنبه

8-10

آزمایشگاه

دکتر ساری- دکتر سیدی

شنبه

97/4/2

10-12

آزمایشگاه

تبار شناسی جغارفیایی ماهیان

اختیاری

2

1110143

چهارشنبه

10-12

آزمایشگاه

دکتر سیدی-دکتر ملک

دوشنبه

97/4/4

10-12

آزمایشگاه

زیست شناسی آبسنگ های مرجانی

اختیاری

2

1110247

سه شنبه

10-12

آزمایشگاه

دکتر رحیمیان

چهارشنبه

97/4/6

8-10

آزمایشگاه

روش تحقیق و طراحی آزمایش

جبرانی

2

1110256

یکشنبه

4-6

آزمایشگاه

دکترندرلو-دکتررحیمیان-دکترعطاری-دکترعلوی

چهارشنبه

97/4/6

10-12

آزمایشگاه

تاکسونومی بی مهره گان

اختیاری

2

1110134

سه شنبه

8-10

2

دکتر ساری

شنبه

97/4/9

10-12

2

ژنتیک

اصول و روشهای سلولی و ملکولی

الزامی

2

6104605

یکشنبه

8-10

6

دکترحسن زاده-دکتر معتمد-دکترالهی-دکترجبیبی

یک شنبه

97/3/27

8-10

8

زیست شناسی سامانه ها

الزامی

2

1110795

یکشنبه

10-12

5

دکتر مرعشی

سه شنبه

97/3/29

10-12

8

فیلو ژنتیک ملکولی و تکامل

اختیاری

2

6104131

چهارشنبه

2-4

2

دکتر سرافرازی

شنبه

97/4/2

10-12

8

سازو کارهای ملکولی سرطان

اختیاری

2

1110539

یکشنبه

2-4

6

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

97/4/4

8-10

8

مهندسی ژنتیک پیشرفته

الزامی

2

1110797

دوشنبه

8-10

6

دکتر الهی

چهارشنبه

97/4/6

10-12

6

درس ایمنی زیستی در ازمایشگاه با کد درس 6102588 برای کلیه مقاطع ورودی سال 95  به بعد  الزامی مبیاشد. پنج شنیه ساعت .......   امتحان : .........

کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639

کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187

کد پایان نامه ارشد   6 واحدی :  6120036

کد رساله دکتری ورودیهای 95 به بعد : 1110523

نکته شماره 2 : تمامی دانشجویان ورودی سال 95 ارشد به بعد می بایست 22 واحد درسی را به اتمام برسانند و پس از اتمام دروس، پایان نامه 6 واحد ی را اخذ نمایند.

نکته شماره 3 :  اخذ درس ایمنی در آزمایشگاه با کد درس:  6102588 برای تمامی ورودیهای جدید تحصیلات تکمیلی سال 96  الزامی می باشد . (5شنبه از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17)

محل برگزاری امتحانات : (طبقه سوم پردیس علوم روبه روی کتابخانه پردیس علوم) 

دانلود فابل pdf برنامه درسی و امتحانی کارشناسی ارشد نیمسال دوم 97-96

آدرس کوتاه :