برنامه زمانی برگزاری مصاحبه معرفی شدگان دوره دکتری تخصصی پردیس علوم - سال تحصیلی 98-97

برنامه زمانی برگزاری مصاحبه معرفی شدگان دوره دکتری تخصصی پردیس علوم - سال تحصیلی 98-97


قابل توجه داوطلبین پذیرش در دوره دکتری پردیس علوم - سال تحصیلی 98-97، برنامه زمانی برگزاری مصاحبه معرفی شدگان دوره دکتری تخصصی پردیس علوم - سال تحصیلی 98-97 ، بر اساس جداول زیر می باشد.

دانشکده زیست شناسی

عنوان

رشته

نوع پذیرش

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

تشکیل پرونده - پذیرش الکترونیکی

زیست فناوری میکروبی، زیست شناسی سلولی و مولکولی،  زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی، زیست شناسی جانوری- بیو سیستماتیک

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

 از ساعت 8 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، طبقه اول، کلاس 100

پذیرش الکترونیکی : آموزش دانشکده

مصاحبه شفاهی

زیست فناوری میکروبی

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

از ساعت 9 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، طبقه اول، دفتر ریاست دانشکده

زیست شناسی سلولی و مولکولی

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

از ساعت 9 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، طبقه دوم، کلاس 204

زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

از ساعت 9 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، طبقه سوم، هرباریوم

زیست شناسی جانوری- بیو سیستماتیک

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

از ساعت 9 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، موزه آقای دکتر فاطمی، آزمایشگاه جانور شناسی

تشکیل پرونده - پذیرش الکترونیکی

زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی، زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی، میکروبیولوژی

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

دوشنبه

11/04/1397

از ساعت 8 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، طبقه اول، کلاس 100

پذیرش الکترونیکی : آموزش دانشکده

مصاحبه شفاهی

زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

دوشنبه

11/04/1397

از ساعت 9 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، طبقه اول، آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

دوشنبه

11/04/1397

از ساعت 9 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، طبقه سوم، هرباریوم

مصاحبه شفاهی

میکروبیولوژی

پذیرش آزمون  و استعداد درخشان

دوشنبه

11/04/1397

از ساعت 9 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، طبقه دوم، دفتر خانم دکتر سیاوشی

 

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

عنوان

رشته

نوع پذیرش

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

تحویل مدارک  و پذیرش الکترونیکی

ریاضی محض ، آمار

پذیرش آزمون  و

 استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

از ساعت

 7:30 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، طبقه دوم، کلاس 221

پذیرش الکترونیکی : آموزش دانشکده

مصاحبه شفاهی

ریاضی محض ، آمار

پذیرش آزمون  و

استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

از ساعت

 8 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

تحویل مدارک  و پذیرش الکترونیکی

ریاضی کاربردی،

علوم کامپیوتر

پذیرش آزمون  و

 استعداد درخشان

دوشنبه

11/04/1397

از ساعت

 7:30 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، طبقه دوم، کلاس 221

پذیرش الکترونیکی : آموزش دانشکده

مصاحبه شفاهی

ریاضی کاربردی ،

علوم کامپیوتر

پذیرش آزمون  و

 استعداد درخشان

دوشنبه

11/04/1397

از ساعت

 8 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 

دانشکده فیزیک

عنوان

رشته

نوع پذیرش

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

تحویل مدارک

رشته فیزیک-

تمامی گرایشها

پذیرش آزمون  و

 استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

12-8

انتهای کارگر شمالی – روبروی خیابان نوزدهم – دانشکده فیزیک

آزمون کتبی

رشته فیزیک-

تمامی گرایشها

پذیرش آزمون

یکشنبه

10/04/1397

14

انتهای کارگر شمالی – روبروی خیابان نوزدهم - دانشکده فیزیک

مصاحبه شفاهی

رشته فیزیک-

تمامی گرایشها

پذیرش آزمون  و

استعداد درخشان

سه شنبه

12/04/1397

8 صبح

انتهای کارگر شمالی – روبروی خیابان نوزدهم - دانشکده فیزیک

 

 

دانشکده شیمی

عنوان

رشته

نوع پذیرش

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

تحویل مدارک  و مصاحبه شفاهی

شیمی آلی

پذیرش آزمون  و

 استعداد درخشان

یکشنبه

10/04/1397

از ساعت

 8 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، طبقه اول، دفتر دانشکده شیمی

شیمی پلیمر

شیمی تجزیه

شیمی فیزیک

شیمی معدنی

تحویل مدارک  و مصاحبه شفاهی

شیمی کاربردی

نانوشیمی

پذیرش آزمون  و

 استعداد درخشان

سه شنبه

12/04/1397

از ساعت

 8 صبح

خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، طبقه اول، دفتر دانشکده شیمی

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و  مصاحبه :

  1. دانلود و تکمیل فرم مشخصات فردی >>> فرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری سال 1397
  2. اصل و تصویر کلیه مدارک آموزشی شامل مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و ریز نمرات کارشناسی، ریز نمرات کارشناسی ارشد) ؛

تبصره : معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ 31/06/1397 فارغ التحصیل می شوند، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرک را که در آن معدل ذکر شده باشد، همراه داشته باشند.

  1. اصل و تصویر کلیه مدارک پژوهشی (مقالات، طرح های تحقیقاتی انجام شده، کنفرانس ها، رتبه های کسب شده، جایزه ها و کلیه کارهای علمی انجام پذیرفته )- کارنامه مرحله کتبی- توصیه نامه (در صورت وجود) - مدرک زبان (در صورت وجود)- پایان نامه کارشناسی ارشد ؛
  2. یک عدد CD شامل تمام مدارک پژوهشی و آموزشی ؛
  3. حضور داوطلب، به همراه کارت ملی الزامی می باشد ؛
  4. جهت تشکیل پرونده و شرکت در مصاحبه، از تمامی مدارک بارگذاری شده کپی و داخل پوشه قرار داده شود ؛
  5. اتمام کار مصاحبه در روز مصاحبه غیر قابل پیش بینی می باشد و برگزاری مصاحبه در روز دیگر غیر ممکن می باشد ؛
  6. عدم حضور در روز آزمون و مصاحبه، به منزله انصراف داوطلب دکتری دانشگاه تهران تلقی می گردد ؛
  7. همراه  داشتن اصل  و کپی مدارک درروز مصاحبه الزامی می باشد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

آدرس کوتاه :