برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی


متقاضیان محترم توجه داشته باشند، چنانچه مدرکی از مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری نکرده اند حتما در روز مصاحبه مجازی در دسترس داشته باشند تا در صورت لزوم در صفحه اتاق مجازی به اشتراک بگذارند. لطفا قبل از ورود به جلسه مدارک مورد نیاز را مجددا مطالعه فرمایید. ضمنا لینک زیر برای کلیه متقاضیان از ساعت 8 روزهای مصاحبه ۹۹/۷/۵ و6/۷/99  در دسترس است تا از کیفیت اتصال خود به اتاقهای مجازی مطمئن شده و با مسئولین آموزش در ارتباط باشند. http://vclas9.ut.ac.ir/sci1

 

لینک ورود به اتاق مجازی

زمان مصاحبه

تاریخ مصاحبه

پذیرش

گرایش انتخابی

نام و نام خانوادگی

ردیف

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه/نوبت دوم

بیو سیستماتیک جانوری

صفاری انارکی مبینا

1

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

علیمحمدی  سجاد

2

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

سالاری سپیده

3

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

زنگانی ایلناز

4

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

کشکولی نیا مرجان

5

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

مطلق نژاد عباس

6

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

شفیعی رودسری شراره

7

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

11-9

99/7/5

روزانه/نوبت دوم

بیو سیستماتیک جانوری

افتخار زاده گلنار

8

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

13-11

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

قاسمی کساری رضا

9

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

13-11

99/7/5

روزانه

بیو سیستماتیک جانوری

خالویی مریم

10

http://vclas9.ut.ac.ir/sci4

13-11

99/7/5

روزانه/نوبت دوم

بیو سیستماتیک جانوری

مشائی نسرین

11

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

ناصری قره چیق نسیم

12

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

عزیزی ملک

13

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

حسینی رویا

14

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

حسینی سیده گوهر الشریعه

15

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

رحیمی تسیه مریم

16

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

روشن بخش سیده حنانه

17

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

سیفی رزا

18

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

طاهری مهدیه

19

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

13-11

99/7/6

روزانه/نوبت دوم

فیزیولوژی جانوری

خراسانیان الناز

20

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

13-11

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

رهدار پرستو

21

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

13-11

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

احسانی فرد زهرا

22

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

13-11

99/7/6

نوبت دوم

فیزیولوژی جانوری

محلوجی محبوبه

23

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

13-11

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی جانوری

دوستی فاطمه

24

http://vclas9.ut.ac.ir/sci16

13-11

99/7/6

نوبت دوم

فیزیولوژی جانوری

سالاری اسکر عادل

25

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

ولی زاده مهسا

26

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

طاهر مریم

27

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه/نوبت دوم

سلولی و تکوین

دانیاری رضا

28

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

رضائی لرد جاوید

29

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

صفری خارکشی محبوبه

30

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه/نوبت دوم

سلولی و تکوین

مجیدی فاطمه

31

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

کرمی فاطمه

32

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

11-9

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

جعفری آزاد نسرین

33

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

13-11

99/7/7

روزانه/نوبت دوم

سلولی و تکوین

صاحبی شاهم ابادی علیرضا

34

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

13-11

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

زینلی فائزه

35

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

13-11

99/7/7

نوبت دوم

سلولی و تکوین

افشار زاده نوشا

36

http://vclas9.ut.ac.ir/sci17

13-11

99/7/7

روزانه

سلولی و تکوین

کاظمی هدی

37

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه/نوبت دوم

زیست فناوری میکروبی

مقدم محدثه

38

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه

زیست فناوری میکروبی

بهدانی سمیرا

39

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه

زیست فناوری میکروبی

رضایی اشتیانی فاطمه

40

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه

زیست فناوری میکروبی

میان محله یاسمن

41

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه/نوبت دوم

زیست فناوری میکروبی

ابراهیمی مروارید

42

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه

زیست فناوری میکروبی

هنربخش فاطمه

43

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه

زیست فناوری میکروبی

تمیمی سپیده

44

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

11-9

99/7/5

روزانه

زیست فناوری میکروبی

هزار جریبی نیما

45

http://vclas9.ut.ac.ir/sci18

13-11

99/7/5

روزانه

زیست فناوری میکروبی

عمادی اندانی علی

46

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

رجایی ملکی صدیقه

47

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه/نوبت دوم

میکروبیولوژی

عطایی مسجد لو فاطمه

48

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

جلیلی شیوا

49

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه/نوبت دوم

میکروبیولوژی

بهبودی بور مریم

50

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه/نوبت دوم

میکروبیولوژی

ادهمی مریم

51

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

مرید شاهی رقیه

52

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

معصومی پور نوش آباد فاطمه

53

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

11-9

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

حاتمی پیر غیبی طیبه

54

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

13-11

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

احمدی مجد سعید

55

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

13-11

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

اجتهادی عارفه

56

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

13-11

99/7/6

روزانه/نوبت دوم

میکروبیولوژی

متولی باشی مرضیه

57

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

13-11

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

گیاه چی مینو

58

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

13-11

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

دهقانی مهتاب

59

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

13-11

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

شجاع مریم

60

http://vclas9.ut.ac.ir/sci19

13-11

99/7/6

روزانه

میکروبیولوژی

خدائی پور علی

61

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه/نوبت دوم

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

عبداله پور نسرین

62

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

کجکلاه ماهان

63

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

رحمانی نیا حسین

64

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

عبدالهی معصومه

65

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

مسعودی میثم

66

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه/نوبت دوم

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

تابان اصل فاطمه

67

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

اعلا نسترن

68

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

11-9

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

حمزه لو شکوفه

69

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

13-11

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

مولائی فرد ارش

70

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

13-11

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

مشکی زاده نرگس

71

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

13-11

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

رمضانعلی علی اکبر مینو

72

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

13-11

99/7/5

نوبت دوم

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

رفیعی سیما سادات

73

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

13-11

99/7/5

نوبت دوم

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

طباطبائی قمی نجمه سادات

74

http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

13-11

99/7/5

روزانه

سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

نظری حمید

75

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

   یوسف زائی فروغ

76

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

شب خوان مهتاب

77

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

جانبازی رودبالی زهرا

78

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

نظر پور سودابه

79

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

خداکرمی زهرا

80

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

کریمی مهدی

81

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

جعفری سید منصور

82

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

11-9

99/7/6

روزانه

فیزیولوژی گیاهی

حسنی صدرالله

83

http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

13-11

99/7/6

روزانه/نوبت دوم

فیزیولوژی گیاهی

هرمزی نصیری مریم

84

 

 

 


 

آدرس کوتاه :