برنامه هفتگی دوره کارشناسی نیمسال اول (96-95) دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

برنامه هفتگی دوره کارشناسی نیمسال اول (96-95) دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران


کلاس

5-3

کلاس

3-1

کلاس

12-10

کلاس

10-8

ایام

331

112

204

100

 

 

 

آموزش قبلی

زبان انگلیسی  (01)

ویروس شناسی پزشکی

اصول روشهای دستگاهی

محیط زیست و زیست فناوری

آز سیستماتیک گیاهی 2 (02)

آز زیست فناوری میکروبی

آز شیمی عمومی 1 (02)

حل تمرین بیوشیمی فیزیک

100

112

204

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

بیوشیمی ساختار (02)

زیست شناسی جانوری (ساختارتنوع) (01)

سلول های بنیادی

زیست فناوری میکروبی

---

اندیشه اسلامی 1 (02)

آز زیست شناسی میکروبی(ساختارتنوع) (03)

آز سیستماتیک گیاهی 2 (01)

آز جانورشناسی بی مهرگان (02)

آز بافت شناسی جانوری(02)

آز شیمی آلی  (02)

آز شیمی عمومی 1 (01)

آزبیوشیمی ساختار (01)

آز فیزیک 1  (03 )

112

331

204

آموزش قبلی

 

 

 

 

 

100

مبانی کامپیوتر

سیستماتیک گیاهی (2)

ایمنی شناسی

اندیشه اسلامی 1 (01)

آز  زیست شناسی میکروبی(ساختار تنوع) (02)

آز جانورشناسی بی مهرگان (01)

آز بافت شناسی جانوری  (01)

آز شیمی آلی  ( ( 01 )

آ ز زیست شناسی گیاهی (ساختار تنوع) (01))

آز فیزیک 1 (02)

دروس ارشد

 

 

331

204

112

100

 

 

 

آموزش قبلی

 

 

 

 

اصول روشهای رده بندی گیاهان

ژنیتک ملکولی (01)

جانورشناسی بی مهرگان

تنوع زیستی و سیستماتیک

آز زیست شناسی میکروبی(ساختارتنوع) (01)

آز فیزیک  1    ( 01 )

حل تمرین ریاضی عمومی 1

 

 

شنبه

204

100

112

-

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

 

       331

بیوشیمی ساختار  (01 )

زیست فناوری پزشکی

زیست شناسی جانوری (ساختارتنوع) (02)

(02)مخصوص رشته جانوری

مبانی نانو تکنولوژی

آز آمارزیستی (03)

آزمیکروبیولوژی صنعتی (02)

آزفیزیولوژی گیاهی 1 (7-4) (02)

آز زیست شناسی انگل ها (02)

آز شیمی عمومی 1(03)

حل تمرین شیمی عمومی 1

331

204

100

آموزش قبلی

آمفی تئاتر میکروب

112

 

 

 

 

 

 

 

متون تخصصی جانوری (03)

زیست شناسی سلولی  ( 01 )

تمایز سلولهای جانوری

زبان فارسی

آززیست شناسی گیاهی (ساختارتنوع) (01)

مهندسی بافت

آز آمارزیستی (02)

  فیزیولوژ ی  تولید مثل ( ارشد )

ازژنتیک ملکولی (03)

آزمیکروبیولوژی صنعتی (01)

آزفیزیولوژی گیاهی 1 (4-1) (01)

آز زیست شناسی انگل ها (01)

آز شیمی آلی   (04)

331

-

112

204

100

آموزش قبلی

امفی تئاتر میکروب

 

زیست شناسی  گیاهی( ساختارتنوع)  ....

( 01 )

آمار زیستی (02)

بافت شناسی جانوری

تکامل موجودات زنده

فیزیک عمومی 1 (02)

آزایمنی شناسی (02)

آز ژنتیک ملکولی (02)

پدیده های انتقال

آز امار زیستی  ( 01 )

آز شیمی آلی  (03)

 

112

100

-

     204

؟

هرباریوم 331

آموزش قبلی

 

آمار زیستی   ( 01 )

زیست شناسی جانوری (فیزولوژی

اندامها     (  01 و 02 )

زیست شناسی سلولی (02)

فیزیولوژی مقایسه ای

زیست شناسی گیاهی (ساختارتنوع) (02)

ریخت زایی و اندام  زایی در گیاهان

فیزیک عمومی 1  ( 01 )

آزژنتیک ملکولی  ( ( 01 )

آزایمنی شناسی (01)

از فیزیک  1  (04 )

یک شنبه

100

112

204

331

آموزش قبلی

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

زیست شناسی میکروبی (ساختارتنوع) (01)(02)

بیوشیمی فیزیک

بافت شناسی جانوری

زبان انگلیسی  (01 )

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (03).

مبانی کارآفرینی

آز شیمی عمومی 1 ( (04)

کارورزی 2    (18-8 )

     204

.     100

.     331

      - 

.       112

  آموزش      

    قبلی

 

 

 

 

ژنتیک ملکولی (02)

بیوشیمی ساختار (02)

کشت سلول های گیاهی و جانوری ( رشته زیست فناوری )

زیست جانوری (ساختار تنوع )  (01)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (02)

آززیست شناسی میکروبی (ساختارتنوع) (06)

آزژنتیک ملکولی  (06)

آز زیست شناسی گیاهی (ساختار تنوع)(02 )

کارورزی 2    (18-8 )

 

 

112

331

204

آموزش قبلی

آمفی تئاتر میکروب

 

 

100  

شیمی عمومی  1 (01 و 02 )

باکتری شناسی پزشکی (2)

ایمنی شناسی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (01)

آزبیوشیمی ساختار (03)

مهندسی  بافت

آززیست شناسی میکروبی(ساختارتنوع)  (05)

آز آمار زیستی (05)

آز ژنتیک ملکولی (05)

کارورزی 2    (18-8 )

جلسه سخنرانی

 

        112

آموزش قبلی

     204

   331

   100

آمفی تئاتر میکروب

    ؟؟؟؟

 

 

مبانی زیست شناسی تکوینی (01 و 02 )

 

مباحثی در ژنتیک

 

جانورشناسی بی مهرگان

 

فیزیولوژی گیاهی   1

 

ریاضی عمومی 1 (01 و 02)

 

زیست فناوری میکروبی

 

 

آز بیوشیمی ساختار (02)

کشت سلول  و بافت گیاهی  ( رشته گیاهی )

آز ژنتیک ملکولی  (04)

آز آمار زیستی (04)

آز زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع) (04)

کارورزی 2    (18-8 )

دوشنبه

204

112

-

100

آمفی تئاتر میکروب

 

آموزش قبلی

 

 

بیوشیمی ساختار (01)

زیست شناسی جانوری (ساختارتنوع) (02)  (مخصوص رشته جانوری

زیست فناوری پزشکی

میکروبیولوژی صنعتی

آززیست شناسی جانوری(ساختارتنوع) (02)

آزبیوشیمی ساختار  (05 )

حل تمرین  فیزیک عمومی 1

 

204

331

100

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

 

 

 

112

بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

باکتری شناسی پزشکی (2)

فیزیولوژی مقایسه ای

پدیده های انتقال

آزبیوشیمی ساختار ( (04 )

زبان فارسی

آززیست شناسی جانوری (فیزیولوژی اندامها) (03)

آززیست شناسی جانوری(ساختارتنوع) ( 01 )

آززیست شناسی سلولی (03)

بیوفیزیک سلولی ( ارشد )

331

100

-

    204

     112

آموزش قبلی

 زیست شناسی گیاهی (ساختارتنوع)  ( 01)

زیست شناسی جانوری(فیزیولوژی اندامها  (01 و 02 )

زیست شناسی سلولی (01)

زیست شناسی پرتوی

فیزیک عمومی 1 (02)

آززیست شناسی جانوری (فیزیولوژی اندامها)  (02)

آزباکتری شناسی پزشکی (2)

آززیست شناسی سلولی (02)

آز آمار زیستی (  06 )

112

204

331

آموزش قبلی

 

 

 

100

مبانی زیست شناسی تکوینی (01)(02)

زیست شناسی سلولی (02)

زیست شناسی گیاهی (ساختارتنوع) (02)

فیزیک عمومی 1  (01)

آززیست شناسی جانوری فیزیولوژی اندامها) (01)

آز زیست شناسی سلولی (01)

از دروس دکتری

 

سه شنبه

204

331

112

آمفی تئاتر میکروب

 

 

       100

متون تخصصی گیاهی (04)

جلبک شناسی

زیست فناوری در کشاورزی

ژنتیک  میکروب ها

آز شیمی عمومی 1 (06)

آززیست شناسی جانوری (ساختارتنوع) (04)

آز فیزیک 1 006)

حل تمرین ریاضی عمومی 1

 

100

204

112

331

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش قبلی

زیست شناسی میکروبی (ساختارتنوع) (01) (02)

ژنتیک ملکولی (02)

بیوشیمی فیزیک

زیست شناسی انگل ها

آززیست شناسی جانوری (ساختارتنوع)

(مخصوص رشته جانوری ) (03)

آز آمار زیستی (07)

آز شیمی عمومی  1 (05)

آز زیست شناسی سلولی (06)

آز فیزیک 1 (05)

آز زیست شناسی گیاهی  ( ساختار تنوع) (مخصوص رشته گیاهی ) (03)

حل تمرین فیزیک عمومی 1

112

100

204

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

    331

شیمی عمومی  1 (01 و 02 )

متون تخصصی سلولی     (01)

فیزیولوژی گیاهی 3

سلول های بنیادی

آزایمنی شناسی (04)

آزفیزیولوژی مقایسه ای (02)

آززیست شناسی سلولی (05)

آز کشت سلول های گیاهی و جانوری (12-8)

از دروس کارشناسی ارشد  رشته گیاهی

 

  

 

204

-331

112

100

آمفی تئاتر میکروب

ژنتیک ملکولی (  01 )

تکامل موجودات زنده

ریاضی عمومی 1 (01 و 02 )

جانورشناسی بی مهرگان

زنتیک میکروبها

آزایمنی شناسی (03)

آزفیزیولوژی مقایسه ای (01)

آز زیست شناسی سلولی (04)

آز کشت  سلول های گیاهی و جانوری (12-8)

 

 

 

 

  چهارشنبه

 

آدرس کوتاه :