برنامه هفتگی دوره کارشناسی نیمسال اول ( 97- 96 ) دانشکده زیست شناسی

برنامه هفتگی دوره کارشناسی نیمسال اول ( 97- 96 ) دانشکده زیست شناسی


کلاس

5-3

کلاس

3-1

کلاس

12-10

کلاس

10-8

ایام

112

331

100

204

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

بیوشیمی فیزیک

زبان انگلیسی  (01) (  س – م  - ف  95 )

ویروس شناسی پزشکی  ( اختیاری  ) (  م )

اصول روشهای دستگاهی ( اختیاری ) ( س )

محیط زیست و زیست فناوری

آز سیستماتیک گیاهی 2 (02)

اندیشه اسلامی 1 ( 03) ( جانوری و گیاهی 96 )

آز فیزیک  1 (03)

آز جانورشناسی بی مهرگان  ( 02 )

 

 

آز شیمی  1   ( زیست فناو.ری 96  )

 

100

-

112

204

331

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

بیوشیمی ساختار (02) و  ایمو نو شیمی  ( 02 )     ( برای زیست فناوری )

زیست شناسی جانوری (ساختارتنوع) (01)

فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

زبان انگلیسی  ( 02 ) ( ف   96  )

مهندسی بافت  ( اختیاری ) ( ف )

آز سیستماتیک گیاهی 2 (01)

اندیشه اسلامی 1 (02)

آز جانورشناسی بی مهرگان  ( 01 )

آز بافت شناسی جانوری   ( 02 )

آز شیمی  1 (01) ( برای گیاهی 96 )

آزبیوشیمی ساختار (01)

آز فیزیک  1  (02) ( برای جانوری )

204

-

100

331

112

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

 

 

 

 

=ایمنی شناسی و  ایمو نولوژی  ( برای زیست فناوری )

بافت شناسی جانوری

سیستماتیک گیاهی (2)

جانورشناسی بی مهرگان  ( رفتار شناسی )

پدیده انتقال

آز زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع)(02)

اندیشه اسلامی 1  ( 01 )

آز فیزیک  1  ( 01 )  ( مشترک  برا ی چهار گرایش  96 )

آز فیزیک و بیوفیزیک 1(01) ( برای زیست فناوری 96 )

 

 

100

112

331

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

 

ریاضی عمومی 1 (01 و 02 )

ژنیتک ملکولی (01)

اصول روشهای رده بندی گیاهان

عملیات واحد ( اصول برنامه نویسی )

آز زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع)( 01 )

آز بافت شناسی جانوری( 01)

 

 

 

شنبه

 100

-

204

112

بیوشیمی ساختار  (01 )  و  ایمو نو شیمی  ( 01  ) ( برای زیست فناوری )

ژنتیک انسانی  ( اختیاری ) ( س )

بیوفیزیک سلولی ( ارشد )

آز آمارزیستی (03)

آزمیکروبیولوژی صنعتی (02)

آز انگل شناسی (02)

آز شیمی  1 ( 02 )( برای میکروبیولوژی 96 )

 

 

100

112

204

331

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

تمایز سلولهای جانوری  ( اختیاری  ) ( ج )

اکولوژی عمومی   ( 01 )

متون تخصصی جانوری (03)

فیزیولوژ ی  گیاهی 1

زیست فناوری پروتیئن ها  ( اختیاری ) ( ف )

ازژنتیک ملکولی (03)

زبان فارسی

آزآمارزیستی (02)

آزمیکروبیولوژی صنعتی (01)

آز انگل شناسی (01)

آز بیوشیمی ساختار ( 02 )

آز شیمی و بیوشیمی  1 ( 01 )  ( زیست فناوری 95 )

100

331

-

112

آمفی تئاتر میکروب

 

زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

بیومتری  ( کولوژی عمومی ) ( 02 ) ( برای زیست فناوری 96 )

زیست فناوری پزشکی

مدیریت تولید و بازار

آزایمنی شناسی (02)

آز ژنتیک ملکولی (02)

آز امار زیستی  ( 01 )

 

100

112

-

204

آموزش قبلی

331

 

 

فیزیک عمومی 1  ( 01 و 02 )

آمار زیستی   ( 01 و02 )

و  آمار برای زیست فناوری )

   فیزیولوژی مقایسه ای

باکتری شناسی پزشکی (2)

ریخت زایی و اندام زایی گیاهان (اختیاری )  ( گ )

آزژنتیک ملکولی  ( ( 01 )

آزایمنی شناسی (01)

 

یک شنبه

112

204

100

331

آموزش قبلی

بیوشیمی فیزیک

تکامل موجودات زنده

بافت شناسی جانوری

زبان انگلیسی  (01 ) ( س –  م  - ف  95  )

تاریخ فرهنگ  و تمدن اسلامی (03).

آز شیمی  1 ( 03 ) ( برای جانوری 96 )

آز فیزیولوژی گیاهی 1 ( 01 ) ( 6-3 )

 

204

8 -  شیمی

100

-

112

331

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

ژنتیک ملکولی (02)

زیست فناوری کشاورزی

بیوشیمی ساختار (02 ) و  ایمو نو نو شیمی  ( 02 )  ( برای زیست فناوری )

زیست جانوری (ساختار تنوع )  (01)

زبان انگلیسی ( 02 ) ( ف  96 )

فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

-----------

تاریخ فرهنگ  و تمدن اسلامی  (02)( جانوری و گیاهی 96 )

آز زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع) ( 04)

آزژنتیک ملکولی  (06)

 

 

100

204

-

آموزش قبلی

 

 

 

 

.

112

شیمی عمومی  1 (01 و 02 )

ایمنی شناسی و  ایمو لوژی برای زیست فناوری )

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (01)

آزبیوشیمی ساختار  ( 4 0 )

آز زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع)(03)

آز آمار زیستی (05)

آز ژنتیک ملکولی (05)

آززیست شناسی جانوری -  فیزیولوژی  (02 )

جلسه سخنرانی

 

 

   100    

112

 

331

204

  

 

 

ریاضی عمومی 1 (01 و 02)

 

مبانی زیست شناسی تکوینی  

و  زیست شناسی سلولی ملکولی تکوین برای زیست فناوری )

 

زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع)   و زیست فناوری میکروبی برای زیست فناوری

مباحثی در ژنتیک

آز بیوشیمی ساختار  ( 03 )

آز ژنتیک ملکولی  (04)

آز  آمار زیستی (04)

آززیست شناسی جانوری - فیزیولوژی ( 01 )

 

دوشنبه

100

-

112

آمفی تئاتر میکروب

بیوشیمی ساختار (01)  و  ایمو نوشیمی   ( 01 )   ( برای زیست فناوری )

ژئومیکس پروتومیکس ( دکتری )

میکروبیولوژی صنعتی

آزفیزیولوژی گیاهی 1 ( 03 ) ( (7-4)

از فیزیک  و بیوفیزیک  1 ( 02 ) (زیست فناوری  96)

آززیست شناسی جانوری(ساختارتنوع) ( 02)

 

 

 

204

100

112

آموزش قبلی

-

آمفی تئاتر میکروب

 

 

بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

فیزیولوژی مقایسه ای

اکولوژی عمومی   ( 01 )

فیزیولوژی سلولی ( مبانی فیزیولوژی گیاهی  )  .(س – ج )

مهندسی بافت  ( اختیاری ) ( ف )

آز شیمی و بیو شیمی   1 ( 02 ) ( زیست فناوری 95)

آز باکتری شناسی پزشکی (2)

آززیست شناسی جانوری(ساختارتنوع) ( 01 )

آزفیزیولوژی گیاهی 1  ( 02 ) (4-1)

100

204

331

-

112

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

 زیست شناسی جانوری-  فیزیولوژی

زیست شناسی پرتوی

 بیومتری ( اکولوژی عمومی  )  ( 02 ) ( برای زیست  فناوری 96 )

جانورشناسی بی مهرگان  ( رفتار شناسی  )

زیست فناوری پزشکی

آززیست شناسی جانوری - فیزیولوژی  ( 04 )

ایمنی زیستی

آز آمار زیستی (  06 )

 

100

112

-

-

331

 

آموزش قبلی

 

فیزیک عمومی 1  (  01 و 02 )

مبانی زیست شناسی تکوینی 

 و  زیست شناسی سلولی ملکولی تکوین برای زیست فناوری )

کشت سلول بافت گیاهی  ( اختیاری ) (گ )

باکتری شناسی پزشکی (2)

آززیست شناسی جانوری - فیزیولوژی ( 03 )

 

سه شنبه

112

      

متون تخصصی گیاهی (04)

آز فیزیک  1  (06) ( برای گیاهی 96 )

آز زیست شناسی گیاهی –  فیزیولوزی ( 03 )  (7-4)

آز شیمی  1 ( 05 )  ( مشترک برای همه )

 

 

آز شیمی عمومی 1  (زیست فناو.ری 96  )

 

 

 

204

112

آمفی تئاتر میکروب

آموزش قبلی

 

 

 

     

 

ژنتیک ملکولی (02)

ا نگل  شناسی

زیست شناسی ملکولی پیشرفته ( سلو ل های بنیادی )  ( اختیاری  )  ( ف )

زبان فارسی

آز شیمی  1 ( 04 ) ( برای سلولی 96 )

آز فیزیک  1  (05) ( برای میکروبیولوژی  96)

آز زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی ( 02 )

(4-1)

آز زیست فناوری میکروبی ( 02 )( فناوری 95)

آززیست شناسی جانوری (ساختارتنوع)(04)

 

 

100

112

331

204

-

آمفی تئاتر میکروب

 

شیمی عمومی  1 (01 و 02 )

متون تخصصی سلولی  (01)

فیزیولوژی گیاهی 3

مبانی سلولی ملکولی رشد و نمو  ( مکا نسیم کنترل چرخه سلولی  ) ( اختیاری ) ( س )

پدیده انتقال

آزایمنی شناسی  ( 03 )

آزفیزیولوژی مقایسه ای (02)

آز زیست  فناوری میکروبی  ( 01 ) ( فناوری 95)

آز فیزیک و بیوفیزیک  1 ( 03) ( ورودی 93 زیست فناوری )

آز زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی  ( 01)

(1-10)

 

112

204

331

-

-

100

ژنتیک ملکولی (  01 )

تکامل موجودات زنده

زیست شناسی میکروبی (ساختار تنوع ) و زیست فناوری میکروبی برای زیست فناوری 

مبانی نانو تکنولوژی

آزفیزیولوژی مقایسه ای (01)

آز فیزیک 1 (04) ( برای سلولی )

آززیست شناسی جانوری (ساختارتنوع) ( 03)

 

 

 

 

 چهارشنبه

 

آدرس کوتاه :