برنامه هفتگی و امتحانی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 95-96

برنامه هفتگی و امتحانی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 95-96


­­­

­­­مقطع کارشناسی‌ارشد

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم سلولی ‌و‌ ملکولی

کارشناسی‌ارشد

1

اصول و روشهای سلولی و ملکولی

2

6104605

شنبه

12-10

4

دکتر معتمد-دکتر الهی-دکتر حسن زاده-دکترامینی نسب-دکترعرب نجفی

شنبه

20/3/96

10-8

7

2

فرایند های تنظیمی و ترارسانی

2

1110798

شنبه

4-2

4

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

22/3/96

10-8

7

3

ساختار ماکروملکول های زیستی

2

1110799

دوشنبه

12-10

112

دکتر امینی نسب

شنبه

1/4/96

10-8

7

4

آنزیم شناسی

2

1110240

یکشنبه

12-10

4

دکتر حبیبی

شنبه

27/3/96

10-8

7

5

سازو کارهای سلولی و ملکولی سرطان

2

1110796

یکشنبه

4-2

4

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

29/3/96

10-8

7

6

زیست شناسی پرتوی ملکولی

2

6104635

دوشنبه

10-8

4

دکتر زرگر

چهارشنبه

31/3/96

10-8

7

زیست‌فناوری میکروبی

کارشناسی‌ارشد

1

بیوتکنولوژی پروتئین

2

1110196

چهارشنبه

12-10

6

دکتر حبیبی

شنبه

20/3/96

10-8

8

2

روش ها در زیست فناوری

2

1110232

چهارشنبه

10-8

6

دکتر محمدی پناه

دوشنبه

22/3/96

10-8

8

3

زیست فناوری قارچ ها

2

1110239

چهارشنبه

4-2

6

دکتر مقیمی

شنبه

1/4/96

10-8

8

4

زیست فناوری دارویی

2

1110237

سه شنبه

10-8

6

دکتر حامدی

شنبه

27/3/96

10-8

8

5

مهندسی بیو شیمی

2

1110234

سه شنبه

4-2

6

دکتر یزدیان

دوشنبه

29/3/96

10-8

8

6

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

 

1110198

سه شنبه

12-10

6

دکتر الهی

چهارشنبه

31/3/96

10-8

8

 

علوم گیاهی سیستماتیک

کارشناسی‌ارشد

1

بوم شناسی گیاهی پیشرفته

2

1110835

دوشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر فلاحتی

شنبه

20/3/96

10-8

2

2

تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی

2

1110834

یکشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر مهدقلی

دوشنبه

22/3/96

10-8

2

3

یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

2

1110826

دوشنبه

6-4

هرباریوم

دکتر زارع

شنبه

27/3/96

10-8

2

4

فلور ایران

2

1110833

شنبه

12-10

هرباریوم

دکتر عطار

دوشنبه

29/3/96

10-8

2

5

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی

 

1

فیزیولوژی هالوفیت ها

2

1110831

شنبه

12-10

6

دکتر نیکنام

شنبه

20/3/96

12-10

2

2

سازو کارهای مولکولی فتو سنتز

2

1110827

یکشنبه

10-8

6

دکتر ابراهیم زاده

دوشنبه

22/3/96

12-10

2

3

یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

2

1110826

دوشنبه

6-4

هرباریوم

دکتر زارع

شنبه

27/3/96

10-8

2

4

زیست شناسی مولکولی تکامل

2

1110828

شنبه

10-8

6

دکتر یزدان بخش

دو شنبه

29/3/96

12-10

2

5

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم جانوری فیزیولوژی

 

کارشناسی‌ارشد

1

اندام زایی در مهره داران

2

6104777

یکشنبه

10-8

2

دکتر زینلی

شنبه

20/3/96

12-10

7

 

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

2

6104776

یکشنبه

12-10

2

دکتر ساری

دوشنبه

22/3/96

12-10

7

 

3

نوروفیزولوژی رفتار

2

6104834

یک شنبه

10-8

5

دکتر رضایوف

چهارشنبه

27/3/96

12-10

4

 

4

کشت سلول و بافت

2

6104824

سه شنبه

10-8

6

دکتر سپهری

شنبه

29/3/96

12-10

7

 

5

آزمایشگاه کشت سلول و بافت(  شهریه دار)

1

6104841

سه شنبه

4-2

آزمایشگاه

دکتر سپهری

دوشنبه

29/3/96

16-14

4

 

6

فیزیولوژی غشاء

2

1110815

یکشنبه

4-2

6

دکتر سپهری

چهارشنبه

31/3/96

12-10

4

 

7

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری- بیو سیستماتیک

 

           ارشد

1

اندام زایی در مهره داران

2

6104777

یکشنبه

10-8

2

دکتر زینلی

شنبه

20/3/96

12-10

7

 

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

2

6104776

یکشنبه

12-10

2

دکتر ساری

دوشنبه

22/3/96

12-10

7

 

3

جنین شناسی مقایسه ای

2

6104708

سه شنبه

12-10

2

دکتر زینلی

چهارشنبه

1/4/96

12-10

7

 

4

اصول رده بندی فیلو ژنتیک

2

6104779

دوشنبه

10-8

2

دکتر ملک-دکتر سیدی

شنبه

27/3/96

12-10

7

 

5

گونه و گونه زایی

2

6104494

یکشنبه

4-2

2

دکتر رحیمیان-دکتر ندرلو

دوشنبه

29/3/96

12-10

7

 

6

روش تحقیق و ارائه نتایج در زیست شناسی

2

6104968

شنبه

12-10

2

دکتر ندرلو:70/ دکترساری:30/

چهارشنبه

31/3/96

12-10

7

                               
 

 

 

علوم جانوری – تکوین

 

             ‌ارشد

1

اندام زایی در مهره داران

2

6104777

یکشنبه

10-8

2

دکتر زینلی

شنبه

20/3/96

12-10

7

 

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

2

6104776

یکشنبه

12-10

2

دکتر ساری

دوشنبه

22/3/96

12-10

7

 

3

جنین شناسی مقایسه ای

2

6104708

سه شنبه

12-10

2

دکتر زینلی

چهارشنبه

1/4/96

12-10

7

 

4

نوروبیولوژی تکوینی

2

6104974

دو شنبه

12-10

2

دکتر تفرشی

شنبه

27/3/96

12-10

8

 

5

سرطان و سلول های بنیادی

2

1110803

سه شنبه

4-2

2

دکتر حسین

دوشنبه

29/3/96

12-10

8

 

6

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم سلولی و مولکولی

دکتری

1

روشهای تعیین ساختار ماکروملکولها

2

1110204

شنبه

4-2

5

دکتر حبیبی- دکتر زرگر

شنبه

20/3/96

10-8

4

2

گیرند های درون سلولی در تکثیر و تمایز

2

1110792

شنبه

10-8

5

دکتر صفریان

چهارشنبه

1/4/96

10-8

4

3

تنظیم اپی ژنتیکی تکوین

2

1110793

شنبه

12-10

5

دکتر حسن زاده

شنبه

27/3/96

10-8

4

4

مباحث ویژه علوم سلولی و ملکولی

2

1110789

یکشنبه

4-2

5

دکتر صفریان دکتر حبیبی

دوشنبه

29/3/96

10-8

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستماتیک گیاهی

دکتری

1

ژئو بوتانی بیایان ها ی ایران

2

1110512

دوشنبه

10-8

5

دکتر آخانی

شنبه

20/3/96

12-10

5

2

آرایه شناسی مولکولی گیاهی

2

1110513

دوشنبه

4-2

هرباریوم

دکتر زارع

شنبه

27/3/96

12-10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوسیستماتیک جانوری

دکتری

1

روش ها در بیوسیستماتیک

2

1110781

شنبه

10-8

2

دکترساری-دکترملک-دکترسیدی-دکترندرلو

شنبه

20/3/96

12-10

6

2

تکامل همراه

2

1110786

شنبه

4-2

2

دکتررحیمیان-دکترصبوری

شنبه

27/3/96

12-10

6

3

سمینار

2

6104604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته شماره 1 : کد پایان نامه کارشناسی ارشد 8 واحدی  :  6104657  -   کد پایان نامه کارشناسی ارشد 6 واحدی  :  1110188   -  کد پایان نامه دکتری 22   واحدی  :  6104639    

                 - کد پایان نامه دکتری   18  واحدی   :  1110187  - کلیه ورودیهای ارشد زیست شناسی 94 به می بایست پایان نامه( 6 واحدی )  با کد درس : 6120036 را اخذ نمایند .

 

نکته شماره 2 :  محل برگزاری امتحانات : ( طبقه سوم پردیس علوم روبه روی کتابخانه پردیس علوم می باشد ) .

یاد آوری 1  : دانشجویان دوره ارشد و دکتری حتما می بایست  تا پایان ترم دوم تمامی دروس نظری خود را  به اتمام برسانند  .

یاد آوری 2 : دانشجویان دوره دکتری نهایتا تا انتهای ترم دوم نمره قبولی زبان عمومی خود را به دفتر آموزش تسلیم نمایند . ( نمره زبان عمومی می بایست مورد تایید دانشکده زبان های خارجی باشد )

یاد آوری 3: عنایت به اطلاعیه های قبلی دانشجویانی که ارزشیابی نکرده اند و یا تایید تحصیلی آنها از دانشگاه مقطع قبلی به آموزش دانشکده زیست ارسال نشده است و معافیت تحصیلی را از نظام وظیفه تحویل آموزش نداده اند و یا نقص مدرک دارند (مانند عدم ارائه گواهی موقت در زمان ثبت نام ) نمی توانند در نیمسال دوم تحصیل ثبت نام نمایند .

 

آدرس کوتاه :