برگزاری امتحانات معرفی به استاد

برگزاری امتحانات معرفی به استاد


برگزاری امتحانات معرفی به استاد به صورت هماهنگ در تاریخهای معین شده در شورای آموزشی پردیس علوم مورخ 1395/11/26 جهت بهبود کیفیت آموزشی و اجرای آن طبق تاریخ های مصوب ذیل به معاونین محترم آموزشی دانشکده ها واگذار گردید .

  • معرفی به استاد نیمسال اول : 12/1 لغایت 12/13
  • معرفی به استاد نیمسال دوم : بازه زمانی اول  4/15 لغایت 4/25 بازه زمانی دوم 6/15 لغایت 6/25
  • معرفی به استاد دانشجویانی که در نیمسال تابستان درس اخذ نموده اند , واحد باقی مانده را بعد از 6/31 مجاز به معرفی استاد و فارغ التحصیلی می باشند که بازه زمانی مربوطه از 7/10 لغایت 7/15

آدرس کوتاه :