برگزاری اولین جلسه هیأت مؤسس دفتر ارتباط با دانش آموختگان پردیس علوم

برگزاری اولین جلسه هیأت مؤسس دفتر ارتباط با دانش آموختگان پردیس علوم


اولین جلسه هیأت مؤسس دفتر ارتباط با دانش آموختگان پردیس علوم در تاریخ ۰۹/‏۱۱/‏۹۷‬ در سالن دکتر پیرالهی این پردیس برگزار شد.

با توجه به سرمایه عظیم و گسترده نیروهای انسانی متخصص تربیت شده توسط پردیس علوم و با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمرو هم افزایی میان دانش آموختگان، استادان پیش کسوت و جوان و در راستای ایجاد دفتر ارتباط با دانش آموختگان، اولین جلسه هیأت مؤسس با حضور تعدادی از دانش آموختگان و هیات رئیسه پردیس علوم و دانشگاه در تاریخ ۰۹/‏۱۱/‏۹۷‬ در سالن دکتر پیرالهی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تاکید اعضای حاضر در جلسه بر ضرورت راه اندازی این کانون و دفتر، کلیات اساسنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته منتخب سه نفره اساسنامه را مورد بازبینی قرار داده و در جلسه آتی نهائی و تصویب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :