برگزاری اولین جلسه هیأت مؤسس دفتر ارتباط با دانش آموختگان پردیس علوم

اولین جلسه هیأت مؤسس دفتر ارتباط با دانش آموختگان پردیس علوم در تاریخ ۰۹/‏۱۱/‏۹۷‬ در سالن دکتر پیرالهی این پردیس برگزار شد.

با توجه به سرمایه عظیم و گسترده نیروهای انسانی متخصص تربیت شده توسط پردیس علوم و با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمرو هم افزایی میان دانش آموختگان، استادان پیش کسوت و جوان و در راستای ایجاد دفتر ارتباط با دانش آموختگان، اولین جلسه هیأت مؤسس با حضور تعدادی از دانش آموختگان و هیات رئیسه پردیس علوم و دانشگاه در تاریخ ۰۹/‏۱۱/‏۹۷‬ در سالن دکتر پیرالهی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تاکید اعضای حاضر در جلسه بر ضرورت راه اندازی این کانون و دفتر، کلیات اساسنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته منتخب سه نفره اساسنامه را مورد بازبینی قرار داده و در جلسه آتی نهائی و تصویب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :