بهبود روشهای استخراج و پیش تغلیظ فاز جامد ترکیبات فنولی و داروهای قلبی عروقی با استفاده از نانوجاذب ها دانشجو : ریحانه اسفندیارنژاد

بهبود روشهای استخراج و پیش تغلیظ فاز جامد ترکیبات فنولی و داروهای قلبی عروقی با استفاده از نانوجاذب ها دانشجو : ریحانه اسفندیارنژاد


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: بهبود روشهای استخراج و پیش تغلیظ فاز جامد ترکیبات فنولی و داروهای قلبی عروقی با استفاده از نانوجاذب ها

دانشجو : ریحانه اسفندیارنژاد
رشته: شیمی تجزیه

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سرشتی

زمان : یک شنبه 1398/6/31 ساعت 12:30
مکان : دانشکده شیمی اتاق 110

چکیده:

امروزه به علت پیچیده شدن ماتریس و غلظت کم گونه ها در نمونه ها طراحی روش های مختلف برای استخراج و اندازه گیری مورد توجه قرار گرفته است. ساده سازی، کوچک سازی و استفاده از حلال آلی به مقدار کم از اهداف طراحی روش های نوین استخراجی می باشد. به این منظور در این پروژه، روش های نوین استخراجی به منظور دست یافتن به حد تشخیص های بهتر و استفاده از حلال استخراجی کم تر توسعه یافت. در تحقیق اول، نوع جدیدی از استخراج فاز جامد مغناطیسی بدون حلال (ASF-MSPE) معرفی شده است که در آن حلال واجذب به طور کامل حذف گردیده است. در تحقیق دوم، اندازه گیری نمونه های دارویی در نمونه حقیقی پلاسما با استفاده از روش میکرو استخراج فاز جامد کنترل شده با پتانسیل (EC-SPME) براساس تلفیق روش الکتروشیمی و میکرو استخراج فاز جامد بررسی شده است که در آن از پلیمر پلی آنیلین به عنوان جاذب فعال الکتریکی و یک میدان الکتریکی برای استخراج آنالیت به الکترود استفاده شد. در تحقیق سوم، استفاده از الکترود صفحه چاپی در EC-SPME برای اولین بار به عنوان یک روش جدید و کارآمد برای پیش تغلیظ و تجزیه نمونه های دارویی در پلاسمای خون انسان معرفی شده است.

آدرس کوتاه :