بکارگیری محلول مرکب آبی دی اتیل اتانول آمین در حذف گازهای اسیدی و بررسی فنی و اقتصادی بهبود عملکرد واحد پالایشگاه سرخس / دانشجو: علی اصغر نوزعیم

بکارگیری محلول مرکب آبی دی اتیل اتانول آمین در حذف گازهای اسیدی و بررسی فنی و اقتصادی بهبود عملکرد واحد پالایشگاه سرخس / دانشجو: علی اصغر نوزعیم


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمیعنوان: بکارگیری محلول مرکب آبی دی اتیل اتانول آمین در حذف گازهای اسیدی و بررسی فنی و اقتصادی بهبود عملکرد واحد پالایشگاه سرخس

دانشجو: علی اصغر نوزعیم

اساتید راهنما: آقای دکتر احمد توسلی - آقای دکتر حمیدرضا مرتهب

زمان: سه شنبه 1399/07/29 ساعت: 13:30
مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی 

آدرس کوتاه :