بیمه حوادث دانشجویان

بیمه حوادث دانشجویان


تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط های آموزشی و غیرآموزشی تحت
پوشش بیمه حوادث گروهی می باشند و می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز از خدمات آن بهره مند گردند.


تعهدات شرکت بیمه در قرارداد سال جاری و مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت

آدرس کوتاه :