تابش زمینه کیهانی؛ ناهمسانگردی­ها و ناهنجاری­ها / دانشجو : علیرضا طالبیان اشکذری

تابش زمینه کیهانی؛ ناهمسانگردی­ها و ناهنجاری­ها / دانشجو : علیرضا طالبیان اشکذری


آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم

دانشکده فیزیک

 

عنوان: "تابش زمینه کیهانی؛ ناهمسانگردی­ها و ناهنجاری­ها"

دانشجو : علیرضا طالبیان اشکذری

رشته:  فیزیک گرانش و نجومی

استاد راهنما : دکتر ناهید احمدی

زمان : شنبه 1397/04/09 ساعت 11:00

مکان : سالن دکتر علیمحمدی- ساختمان خیام – دانشکده فیزیک

 

چکیده:

تابش زمینه کیهانی یکی از بهترین دریچه­های گشوده شده بر روی ما برای مطالعه کیهان اولیه است. مدل­های ساده تورمی با استفاده از اصل کیهان­شناسی ویژگی­های آماری همسانگردی را برای این طیف پیش­بینی می­کنند که تطابق بسیار خوبی با رصدهای انجام شده دارد. با این وجود بعضی از تحلیل­های آماری انجام شده بر روی داده­های رصدی نشان دهنده وجود آمار ناهسانگرد در داده­های به دست آمده از مقیاس­های زاویه­ای بزرگ این طیف است. گزارش این ناهنجاری­ها باعث شد که مدل­های تورمی ناهمسانگرد مورد توجه بیشتری قرار گیرند. روش­های متفاوتی برای بررسی طیف ناهمسانگرد تولید شده در این مدل­ها به کار گرفته شده که شامل محاسبات بسیار طولانی و پیچیده­ای است. در این رساله ما با ابداع یک روش جدید برای مطالعه طیف توان مدل­های ناهمسانگرد نه تنها محاسبات را ساده کرده­ایم بلکه با این روش امکان مطالعه طیف توان تانسوری نیز فراهم شده و می­توان به سادگی همبستگی بین مدهای اسکالر و تانسوری را مطالعه کرد.

آدرس کوتاه :