تأثیر خواص آماری و مورفولوژی سطوح تجربی بر خاصیت ترشوندگی / دانشجو: فرناز فوادی

تأثیر خواص آماری و مورفولوژی سطوح تجربی بر خاصیت ترشوندگی / دانشجو: فرناز فوادی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده فیزیک

عنوان: تأثیر خواص آماری و مورفولوژی سطوح تجربی بر خاصیت ترشوندگی

دانشجو: فرناز فوادی
رشته:  فیزیک ماده چگال

استاد راهنما: دکتر محمدرضا محمدی زاده

زمان: روز سه شنبه 1398/11/29 ساعت 17
مکان: سالن دکترعلیمحمدی دانشکده فیزیک

چکیده

پیش نیاز ساخت سطوح آبگریز و آبدوست با کاربردهای متنوع نظیر سطوح ضدیخ و سطوح ضدمه، مطالعه ترشوندگی به شکل بنیادی است. زمانی که قطره ای بر روی سطحی انداخته می شود، قطره به شکلی خاص بر روی سطح قرار می گیرد. زاویه تماس قطره، معیاری از ترشوندگی یک سطح در تماس با قطره است. علاوه بر جنس قطره و جنس (شیمی) سطح که کشش بین سطحی مایع-جامد، مایع- هوا و جامد-هوا در آن نقش بازی می کنند، مولفه دیگر در تعیین شکل قطره، مورفولوژی و ریخت سطحی است که در تماس با قطره است. ریخت سطحی و پارامترهای آن از آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی و داده های حاصل از آن به دست می آیند. در این رساله، به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط بین مولفه های ریخت شناسی سطح همچون زبری، طول همبستگی، نمای زبری، بعد فرکتالی و شیب موضعی ریخت سطحی، با ترشوندگی سطوح ساخته شده در آزمایشگاه با روش های لایه-نشانی متفاوت پرداخته شده است.

 

آدرس کوتاه :