نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبار زائی

جایگاه قطب های علمی در جهان

قطب های علمی یکی از مهمترین عوامل محرک توسعه کشورها در قرن بیست و یکم، شناخته می شوند که همچون موتورهای محرک توسعه ،در تعامل نزدیک با نهادهای مولد فکر و اندیشه ایفای نقش می کنند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

عناصر مفهومی قطب های علمی