نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبار زائی

تبار زائی


جایگاه قطب های علمی در جهان

قطب های علمی یکی از مهمترین عوامل محرک توسعه کشورها در قرن بیست و یکم، شناخته می شوند که همچون موتورهای محرک توسعه ،در تعامل نزدیک با نهادهای مولد فکر و اندیشه ایفای نقش می کنند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

عناصر مفهومی قطب های علمی