« بازگشت

تبدیل نانوکاتالیستی باگاس به سوخت مایع زیستی / دانشجو: رامین خودآفرین

تبدیل نانوکاتالیستی باگاس به سوخت مایع زیستی / دانشجو: رامین خودآفرین


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمیعنوان: تبدیل نانوکاتالیستی باگاس به سوخت مایع زیستی

دانشجو: رامین خودآفرین

استاد راهنما: دکتر احمد توسلی - دکتر علیمراد رشیدی

زمان: دوشنبه 1399/12/18 ساعت: 9:00 

آدرس کوتاه :