تبدیل و تصفیه هیدروژنی نانوکاتالیستی جلبک اسپیرولینا به سوخت زیستی مایع و گاز / دانشجو : سیده ساجده جعفریان

تبدیل و تصفیه هیدروژنی نانوکاتالیستی جلبک اسپیرولینا به سوخت زیستی مایع و گاز / دانشجو : سیده ساجده جعفریان


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: تبدیل و تصفیه هیدروژنی نانوکاتالیستی جلبک اسپیرولینا به سوخت زیستی مایع و گاز

 دانشجو : سیده ساجده جعفریان
استاد راهنما : دکتر احمد توسلی

زمان : روز دوشنبه 97/11/299 ، ساعت 14 12
مکان : اتاق 123

چکیده

کاهش ذخایر نفتی مستلزم توسعه منابع تجدیدپذیر برای جایگزینی سوختهای مبتنی بر نفت است. پروژه حاضر در دو بخش پیرولیز کاتالیستی و تصفیه هیدروژنی کاتالیستی انجام شده است. در بخش اول، عملکرد سه کاتالیست Ni/HMS-ZSM5 ، Fe/HMS-ZSM5 و Ce/HMS-ZSM5 در تجزیه ترموشیمیایی میکروجلبک اسپیرولینا بررسی شد. ابتدا، آزمایشات پیرولیز بدون حضور کاتالیست در محدوده دمایی °C 077 077 در یک راکتور دو بستره انجام شد. دمای بهینه برای بیشترین بازده نفت زیستی درجه حرارت - °C 077 تعیین شد. سپس تأثیر اسیدشوئی بر کیفیت و کمیت محصولات در دمای بهینه مورد مطالعه قرار گرفت. اسیدشوئی بازده تولید نفت زیستی را از 77 % افزایش داد و بازده تولید چار زیستی را از 70 تا 70 % کاهش داد. آزمایشات پیرولیز کاتالیستی اسپیرولینای اسیدشوئی / 70/07 به 07 شده نشان داد که فلز آهن به عنوان فاز فعال کاتالیست با اسیدیته بالا بهترین فعالیت در تولید هیدروکربن و بیشترین بازده تولید هیدروژن 7/78 میلی مول بر گرم( را داشته است. در بخش دوم، اصلاح نفت زیستی حاصل از پیرولیز در فرایند تصفیه هیدروژنی کاتالیستی به (عنوان یک روش مؤثر در بهبود خواص سوخت زیستی شناخته شد. ترکیبات هیبریدی میکرو/مزوحفره ) HMS-ZSM-5 ( به عنوان پایه در کاتالیستهای NiMo در راکتور بستر ثابت در محدوده دمایی °C 777 767 و - bar = 77 P و 1-h =0 LHSV استفاده شده و عملکرد کاتالیستها با عملکرد کاتالیست بر پایههای HMS ، 5-ZSM و 3O2Al-γ مقایسه شد. برای تمام کاتالیستها، افزایش دما منجر به راندمان بالای واکنشهای HDO و HDN شد. NiMo/HMS-ZSM5 با پراکندگی مناسب فلز و خاصیت اسیدی بالا موجب حذف 70 % اکسیژن و 69 % نیتروژن از نفت زیستی شد که نسبت به کاتالیستهای NiMo/HMS و 5-NiMo/ZSM و همچنین کاتالیست مرسوم -NiMo/γ3O2Al عملکرد بهتری نشان داد.

آدرس کوتاه :