تجدید انتخابات شورای صنفی دانشجویان پردیس علوم

تجدید انتخابات شورای صنفی دانشجویان پردیس علوم


انتخابات شورای صنفی پردیس علوم و دانشکده فیزیک در روز یکشنبه، پنجم آذرماه سال جاری برگزار شد. با توجه به اینکه مشارکت دانشجویان در انتخابات کمتر از ۲۵ درصد جمعیت کل دانشجویان بود، بنابراین طبق ماده ۱۹ (شیوه نامه انتخابات شورای صنفی دانشجویان)، رسمیت نداشته و لازم است بار دیگر انتخابات برگزار شود. زمان انتخابات مرحله دوم، اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است که در مرحله دوم، انتخابات بدون در نظر گرفتن تعداد و درصد مشارکت کنندگان، رسمیت خواهد داشت.

آدرس کوتاه :