ترابرد گرمایی در بلورهای فونونی بر پایه کربن / محمدرضا امراه‌پور

ترابرد گرمایی در بلورهای فونونی بر پایه کربن / محمدرضا امراه‌پور


آدرس کوتاه :