نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست بیو

تست بیو


 

6 اسد صدیقه بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 asad@ut.ac.ir
22 بخشنده بهناز بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 b.bakhshandeh@ut.ac.ir
76 سیدجعفری اولیائی نژاد احسان بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 seyedjafari@ut.ac.ir
107 کبیری رنانی محبوبه بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 mkabiri@ut.ac.ir
119 مرعشی سیدامیر بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 marashi@ut.ac.ir