تفاهم نامه همکاری بین پردیس علوم و پردیس البرز و ایجاد و اجرای رشته‌ های بین رشته‌ ای‌

تفاهم نامه همکاری بین پردیس علوم و پردیس البرز و ایجاد و اجرای رشته‌ های بین رشته‌ ای‌


در راستای اجرای دستور ریاست محترم دانشگاه مبنی بر تقویت همکاری بین پردیس علوم و پردیس البرز و ایجاد و اجرای رشته‌ های بین رشته‌ ای‌، جلسه‌ای با حضور آقایان دکتر نوربخش و دکتر رفیعی رئیس و معاون محترم علمی پردیس البرز و اعضا شورای پردیس تشکیل شد و با توجه به آمادگی و اقدامات انجام شده توسط برخی از دانشکده‌ های پردیس علوم در راه اندازی و اجرای رشته‌ های میان رشته‌ای‌، مقرر گردید با پیگیری پردیس البرز و تدوین آئین نامه‌ ای جامع جهت نظارت بر کیفیت دوره‌ های در حال برگزاری و دوره‌ های آتی و ضوابط پذیرش دانشجو که مورد تأیید شورای تحصیلات تکمیلی پردیس باشد، آئین نامه مذکور اجرایی گردد.

آدرس کوتاه :