نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


+ شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (07 شهریور 1394)
+ پایان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (14 شهریور 1394)
+ شروع کلاس های درسی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (21 شهریور 1394)
+ شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (29 شهریور 1394)
+ پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (01 مهر 1394)
+ شروع حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (30 آبان 1394)
+ پایان حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (02 آذر 1394)
+ شروع کنترل نهایی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (08 آذر 1394)
+ پایان کنترل نهایی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (10 آذر 1394)
+ شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (14 آذر 1394)
+ پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (25 آذر 1394)
+ پایان کلاس های درسی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (09 دی 1394)
+ شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (12 دی 1394)
+ شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (26 دی 1394)
+ پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 (29 دی 1394)
+ پایان ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (03 بهمن 1394)
+ شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (10 بهمن 1394)
+ شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (18 بهمن 1394)
+ پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (21 بهمن 1394)
+ شروع حذف و اضافه اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (04 اردیبهشت 1395)
+ پایان حذف و اضافه اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (06 اردیبهشت 1395)
+ شروع کنترل نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (13 اردیبهشت 1395)
+ پابان کنترل نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (14 اردیبهشت 1395)
+ شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (18 اردیبهشت 1395)
+ پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (29 اردیبهشت 1395)
+ پایان کلاس های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (11 خرداد 1395)
+ شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (16 خرداد 1395)
+ پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 (02 تیر 1395)