تقویم برگزاری انتخابات الکترونیک کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران- آبان ماه 1402

تقویم برگزاری انتخابات الکترونیک کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران- آبان ماه 1402


به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران دوشنبه ۸ آبان ماه جاری ساعت ۹-۲۳:۵۹ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

مطابق مصوبه کمیته نظارت بر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه، کلیه دانشجویان علاقمند به فعالیت در کانون‌های می‌توانند درخواست عضویت دهند.

مطابق ماده ۳ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شود. از آنجا که انتخابات در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام خواهد شد، تمام کانون‌ها در این سامانه ثبت شده‌اند و امکان ثبت اعضای کانون‌ها و عضوگیری نیز وجود دارد.

ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی کانون از بین اعضای کانون در تاریخ ۱۷ تا ۲۳ مهرماه در سامانه توسط نامزدها انجام می‌گیرد. مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی شرایط نامزدها برای شورای مرکز کانون‌های عبارتند از:

الف- دانشجو دوره کارشناسی حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذارنده باشد. در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد؛

ب- تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشد؛ (دو ترم از سال تحصیلی دانشجو باقی مانده باشد)

ج- دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند؛

د- محکومیت انضباطی منجر به توبیخ و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشد؛

ه- عضو شورای مرکزی یا دبیر سایر تشکل‌های دانشجویی نباشد.

 

تقویم برگزاری انتخابات الکترونیک کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران- آبان ماه 1402

ملاحظات

زمان

مرحله

ردیف

توسط دانشجویان اعضای کاندیداها

17 تا 23 مهر

ثبت نام کاندیداها

1

توسط معاونت فرهنگی دانشکده/دانشکدگان

24 تا 1 آبان

استعالم آموزشی و انضباطی کاندیداها

2

توسط معاونت فرهنگی دانشکده/دانشکدگان

تا 2 آبان

ارسال اسامی کاندیداها به اداره کل فرهنگی و اجتماعی

3

توسط دانشجویان اعضای کاندیداها

4 تا 7 آبان

تبلیغات کاندیداها

4

برگزاری توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی

دوشنبه 8 آبان ماه، ساعت 9 تا 23:59

زمان انتخابات

5

توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی

تا چهارشنبه 10 آبان

اعالم نتایج انتخابات

6

توسط معاونت فرهنگی دانشکده/دانشکدگان

تا 22 آبان

ارسال شناسنامه و صورتجلسه انتخاب دبیر کانون

7

 

 

آدرس کوتاه :