نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن هیئت علمی

تلفن هیئت علمی


نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونی

آخانی سنجانی

حسین

استاد

3638

3642

akhani@khayam.ut.ac.ir

آقا میر

مجتبی فرزین

استاد

8603

aghamir@khayam.ut.ac.ir

آموزگار

محمدعلی

دانشیار

3557

amozegar@ut.ac.ir

آیت ا... زاده شیرازی

فاطمه

استادیار

2620

fatemah@khayam.ut.ac.ir

ابراهیم

هاجر

استادیار

8619

hebrahim@ut.ac.ir

اثنی عشری

مرضیه

استادیار

2917

esnashar@khayam.ut.ac.ir

احمدی

ناهید

استادیار

8656

nahmadi@ut.ac.ir

اخباری

کامران

استادیار

3734

Akhbari.k@khayam.ut.ac.ir

ادیب

مهدی

استاد

3736

madib@khayam.ut.ac.ir

ارضی

عزت اله

استاد

8619

arzi@khayam.ut.ac.ir

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

asad@ut.ac.ir

اسدی

محمدباقر

دانشیار

2484

mb.asadi@khayam.ut.ac.ir

اسماعیلی

  داریوش

استاد

3733

esmaili@khayam.ut.ac.ir

افتخاری مهابادی

سمانه

استادیار

2915

S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir

امیری

احمد

استادیار

3734

ahmadamiri@ut.ac.ir

امینی نسب

مهریار

استادیار

2293

amininasab@khayam.ut.ac.ir

امینی              

عبدالحسین

استاد

2485

ahamini@ut.ac.ir

امینی

سیدمرتضی

استادیار

2915

morteza.amini@khayam.ut.ac.ir

الهی

الهه

استاد

3561

elaheelahi@ut.ac.ir

الیاسی

  محسن

دانشیار

2469

eliassi@khayam.ut.ac.ir

باباعلی

باقر

استادیار

2627

babaali@ut.ac.ir

بایگان

شهریار

استاد

8626

bayegan@khayam.ut.ac.ir

بخشنده

بهناز

استادیار

66413835

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

بدیعی

علیرضا

استاد

2614

abadiei@khayam.ut.ac.ir

برقی

  محمد علی

مربی

2619

barghi.ali@khayam.ut.ac.ir

بنایی مقدم

علی­محمد

استادیار

3314

am_banaei@ut.ac.ir

به نژاد

حسن

دانشیار

3639

behnejad@khayam.ut.ac.ir

پارسیان

احمد

استاد

2624

ahmad_p@khayam.ut.ac.ir

پزشک

حمید

استاد

2917

pezeshk@khayam.ut.ac.ir

توسلی

احمد

دانشیار

3643

tavassoli@khayam.ut.ac.ir

توکلی             

  وحید

استادیار

2490

vtavakoli@khayam.ut.ac.ir

جعفر پور

فرناز

دانشیار

2480

jafarpur@khayam.ut.ac.ir

جواهری

مجید

مربی

2628

mjavaheri@ut.ac.ir

چشمی

  اکبر

استادیار

2722

a.cheshomi@ut.ac.ir

حاج امینی

  سعید

مربی

3234

hajamini@khayam.ut.ac.ir

حامدی

جواد

دانشیار

3556

jhamedi@khayam.ut.ac.ir

حبیبی رضایی

مهران

دانشیار

2482

mhabibi@khayam.ut.ac.ir

حسن پور

  جعفر

استادیار

3266

hassanpour@ut.ac.ir

حسن زاده

وحیده

استادیار

3390

hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir

حسنی

    خسرو

استادیار

8630

hassanikh@ut.ac.ir

حسین

قمرتاج

استادیار

2622

ghossein@khayam.ut.ac.ir

حقیقی

فیروزه

استادیار

2613

haghighi@khayam.ut.ac.ir

حمزه لو

مجید

استادیار

2625

mhamzehlo@khayam.ut.ac.ir

خواجه صالحانی

مهدی

استادیار

3659

salehani@ut.ac.ir

خویی

سپیده

استاد

2896

khoee@khayam.ut.ac.ir

درفشه

محمدرضا

استاد

2620

daraf@khayam.ut.ac.ir

درویش زاده

مهدی­رضا

استادیار

2894

darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir

دلدار

صدیقه

دانشیار

8617

sdeldar@khayam.ut.ac.ir

ذوالفقاری

محمد

مربی

2719

zolfaghari@khayam.ut.ac.ir

رحیمیان

حسن

دانشیار

2629

rahimian@khayam.ut.ac.ir

رحیم پور  بناب  

  حسین

استاد

2487

rahimpor@khayam.ut.ac.ir

رسولیان

عمید

استادیار

2897

amidrslan@ut.ac.ir

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

2726

Parvizrashidi2@ut.ac.ir

رضاوند

رضا

استادیار

2915

rezavand@khayam.ut.ac.ir

رضایوف

آمنه

استاد

2483

Rezayof@khayam.ut.ac.ir

رکنی لموکی  

غلامرضا

دانشیار

2613

rokni@khayam.ut.ac.ir

رنجبران            

  محسن

استادیار

2490

ranjbaran@khayam.ut.ac.ir

زارع

هادی

استادیار

2915

hadi.zare@khayam.ut.ac.ir

زارع مبارکه

شاهین

استاد

2482

zarre@khayam.ut.ac.ir

زارع نهندی

رحیم

استاد

2894

rahimzn@ ut.ac.ir

زرگر

سیدجلال

دانشیار

3646

Zargar@khayam.ut.ac.ir

زنوزی

افسانه

دانشیار

2988

zonouzi@khayam.ut.ac.ir

زینلی

بهمن

دانشیار

3237

zeynalib@ut.ac.ir

ساجدی

هدیه

استادیار

2915

bbsajedi@ut.ac.ir

ساری               

علیرضا

استاد

2702

sari@ut.ac.ir

سبزرو

حسین

استادیار

3659

sabzrou@khayam.ut.ac.ir

سپهری

حوری

استاد

2626

hsepehri@khayam.ut.ac.ir

سپهری نیا

رضا

استادیار

8617

sapahrinia@ut.ac.ir

سجادی هزاوه

  فرشته

دانشیار

2892

sajjadi@khayam.ut.ac.ir

سررشته داری

فرخ

استادیار

8761

f.sarreshtedari@ut.ac.ir

سرشتی

حسن

دانشیار

3632

sereshti@khayam.ut.ac.ir

سلمکی

یاسمن

استادیار

3316

salmaki@khayam.ut.ac.ir

سلیمان نژاد

ژانت

دانشیار

3734

Janet_soleimannejad@yahoo.com

سلیمانی دامنه

مجید

دانشیار

2613

soleimani@khayam.ut.ac.ir

سوالونی

هادی

استاد

8646

savaloni@khayam.ut.ac.ir

سهرابی بیدار

  عبداله

استادیار

2985

sohrabi@khayam.ut.ac.ir

سیاوشی

فریده

دانشیار

2460

siavashi@ut.ac.ir

سید جعفری

احسان

استادیار

66413835

seyedjafari@ut.ac.ir

سیدی

مرجان

استادیار

2629

mseiedi@khayam.ut.ac.ir

شاکری

علیرضا

دانشیار

3301

Alishakeri44@yahoo.com

شایسته

علیرضا

استادیار

3706

shayesteh@khayam.ut.ac.ir

شجاعی باغینی

فاطمه

دانشیار

8643

fshojai@ut.ac.ir

شجاعی باغینی

علی

دانشیار

8628

ashojai@ut.ac.ir

شمه سوار

سودابه

استادیار

3250

shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

شمیرانی

فرزانه

استاد

2481

shemiran@khayam.ut.ac.ir

صابری

عباسعلی

استادیار

8633

ab.saberi@ut.ac.ir

صفریان

شاهرخ

دانشیار

3312

safarian@khayam.ut.ac.ir

طوطی

  فرامرز

استادیار

2715

tutti@khayam.ut.ac.ir

عارفیان

احسان

استادیار

3314

areian@khayam.ut.ac.ir

عامری

رضا

استاد

2615

ameri@ut.ac.ir

عباسی

امیرمسعود

دانشیار

8635

amabasi@khayam.ac.ir

عباسی

علیرضا

دانشیار

3644

aabbasi@khayam.ut.ac.ir

عبدی

یاسر

دانشیار

8610

y.abdi@ut.ac.ir

عرب نجفی

سیدمحمود

دانشیار

3648

najafim@khayam.ut.ac.ir

عطار

فریده

استاد

2968

fattar@khayam.ut.ac.ir

علیزاده

مجید

استادیار

2484

malizadeh@khayam.ut.ac.ir

علیزاده 

طاهر

دانشیار

3301

talizadeh@khayam.ut.ac.ir

فرازمند

علی

دانشیار

2476

afarazmand@khayam.ut.ac.ir

فروتن

معصومه

دانشیار

2896

foroutan@khayam.ut.ac.ir

فرنیا

سیدمرتضی

دانشیار

3301

mfarnia@gmail.com

فریدبد

فرنوش

استادیار

3301

faridbodf@khayam.ut.ac.ir

فلاحتی عنبران

محسن

استادیار

3321

falahati@khayam.ut.ac.ir

فیجانی

  الهام

استادیار

2722

efijani@ut.ac.ir

قاسمی نژاد

  ابراهیم

استاد

2913

eghasemi@khayam.ut.ac.ir

قائمی

ناصر

استادیار

3301

Naser.ghaemi@khayam.ut.ac.ir

قربان زاده

    عطا ملک

دانشیار

8624

ghorbanzadeham@ut.ac.ir

قندی

مهدی

استاد

2250

ghandi@khayam.ut.ac.ir

کاشف

نسیم

استادیار

3558

kashefn@khayam.ut.ac.ir

کبیری

محبوبه

استادیار

66413835

mkabiri@ut.ac.ir

کوهیان

    عطاالله

دانشیار

8658

kouhian@khayam.ut.ac.ir

کیانمهر

ابراهیم

دانشیار

2488

kianmehr@khayam.ut.ac.ir

کنعانیان

  علی

استاد

2493

kananian@khayam.ut.ac.ir

گنج تابش

محمد

دانشیار

2897

mgtabesh@ut.ac.ir

گنجعلی

محمدرضا

استاد

2294

ganjali@khayam.ut.ac.ir

محسنی سجادی

حسین

دانشیار

8646

mohseni@ut.ac.ir

محمد نوری

مرتضی

استادیار

3250

mnoori@khayam.ut.ac.ir

محمدی پناه

فاطمه

استادیار

3556

fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir

محمدی زاده

محمدرضا

دانشیار

8611

zadeh@ut.ac.ir

مدبری

  سروش

استادیار

2985

modabberi@ut.ac.ir

مدرس

مجید

استاد

8633

modarres@khayam.ut.ac.ir

مرعشی

سیدامیر

 

66413835

marashi@ut.ac.ir

مشفق

حمیدرضا

استاد

8667

hmoshfegh@ut.ac.ir

معتمد

نسرین

دانشیار

2472

nmotamed@khayam.ut.ac.ir

مقاری

علی

استاد

3307

maghari@khayam.ut.ac.ir

مقیمی

حمید

استادیار

3314

moghimi@khayam.ut.ac.ir

ملک

معصومه

استاد

2702

mmalek@khayam.ut.ac.ir

منتصر کوهساری

شیده

دانشیار

3308

montasser20sh@khayam. ut.ac.ir

مهجور شفیعی

مسعود

دانشیار

8626

mmshafiei@ut.ac.ir

مهدوی

حسین

دانشیار

2725

hmahdavi@khayam.ut.ac.ir

میرمعصومی

مسعود

مربی

2492

mirmsomi@khayam.ut.ac.ir

میری

میرفائز

استادیار

8659

Mirfaez_miri@ut.ac.ir

میر نژاد

  حسن

دانشیار

2959

mirnejad@khayam.ut.ac.ir

ندرلو

رضا

استادیار

2629

rnaderloo@ut.ac.ir

نعمتی خراط

علی

دانشیار

2499

alnema@khayam.ut.ac.ir

نقیب زاده مشایخ

ابراهیم

مربی

2484

e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir

نوذری دالینی

عباس

دانشیار

2916

nowzari@khayam.ut.ac.ir

نوربالا تفتی

مهدیار

استادیار

8762

mnoorbala@ut.ac.ir

نوروزی

پرویز

استاد

2294

norouzi@khayam.ut.ac.ir

نوری زنوز

محمد

دانشیار

8653

nouri@ut.ac.ir

نهال

     ارشمید

دانشیار

8639

nahal@ut.ac.ir

نیرومند

شجاع الدین

استادیار

3266

Niroomand@ut.ac.ir

نیکنام

وحید

استاد

3637

vniknam@khayam.ut.ac.ir

واعظ جوادی

فاطمه

استادیار

2959

fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir

واعظ علایی

سیدمهدی

استادیار

8642

smvaez@ut.ac.ir

یزدان بخش

نیما

استادیار

3314

yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir

یاسمی

سیامک

استاد

2615

yassemi@ ut.ac.ir