نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن واحدها

تلفن واحدها


مرکز تلفن دانشگاه تهران

61111

ریاست دانشگاه

66469824-61112500

اداره کل روابط عمومی

66462699- 61112933

هسته گزینش

66466798- 61112875

مدیریت روابط بین­المللی و دانشگاهی

66469807-2636

مدیریت حراست

66400032-61113391

پارک علم و فناوری

88631400

مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

88630931

مرکز انفورماتیک

66406186- 61112828

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

88000187-61117801

مرکز آموزش های الکترونیکی

88981871-61112144

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

66495389-6112889

معاونت اداری و مالی دانشگاه

66460405-61112663

مدیریت امور حقوقی

66469898-61112565

مدیریت امور مالی

66469808-61112670

مدیریت امور رفاهی

66469901-61113001

مدیریت پشتیبانی و طرحهای عمرانی

66460697-61112440

مدیریت انتظامات

66499959-61113436

مدیریت نیروی انسانی

66404725-61112684

باغ نگارستان و موزه مقدم

33115466-33116693

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

66462697-61112635

معاونت دانشجویی و فرهنگی

66418500-61112836

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

66495341-61112280

مدیریت تربیت بدنی

66418805-61112612

مرکز مشاوره دانشجویی

66480366-6113209

مرکز بهداشت و درمان

66491520-61112838

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

61112680

مدیریت امور خوابگاه­ها (کوی دانشگاه)

88013000

مدیریت پژوهش و فناوری

66400059-61112992

مؤسسه چاپ و انتشارات

88012076

معاونت طرح و برنامه

66469823-61112706

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

66462698-61112789

جهاد دانشگاهی

66490094-61112760