تماس با همکاران اداره آموزش پردیس علوم

تماس با همکاران اداره آموزش پردیس علومردیف

پردیس علوم / دانشکده

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

تلفن تماس

کانال ارتباطی با دانشکده مربوطه

1

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم فاطمه اردوخانی

ordokhanif@ut.ac.ir

61112721- داخلی 108

 

2

انفورماتیک اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم سحر خواجه ئیان

s_khajeheian@ut.ac.ir

61112498- داخلی 106

 

3

دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی

آقای حسن احدی

h.ahadi78@ut.ac.ir

61112498- داخلی 107

 

4

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بنیاد نخبگان

آقای مهدی زحمتکش

m.zahmatkesh.k@ut.ac.ir

61112498- داخلی 102

 

5

دانشجویان شاهد و ایثارگر و امور حق التدریس

خانم فائزه سلطان ویس

f_soltani@ut.ac.ir

61112498- داخلی 123

 

6

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

خانم سیده معصومه شجاعت الحسینی

m_shojaat@ut.ac.ir

61118620

دانشکده فیزیک :

https://t.me/ut_physics

 

7

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده فیزیک

خانم سکینه شفیعی

sshafii@ut.ac.ir

61118649

دانشکده فیزیک :

https://t.me/ut_physics

8

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

خانم عظیمه نجومی

Nojoomi@ut.ac.ir

61113640

 

9

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده شیمی

خانم مریم عربلوئی

arablom@ut.ac.ir

61113640

 

10

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

خانم فرشته سعیدیان

fsaeedian@ut.ac.ir

61113649

دانشکده ریاضی :

https://t.me/MSCS_news

11

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

آقای حسین حسن پور

hassanpour-90@ut.ac.ir

61112478

 

12

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی

آقای سید مهدی سبزواری

sabzevari@ut.ac.ir

61113732

دانشکده زیست شناسی :

https://t.me/biology of UT

13

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی

آقای سید محمد رضائی

s.m.rezaei2@ut.ac.ir

61113732

دانشکده زیست شناسی :

https://t.me/biology of UT

14

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده زمین شناسی

خانم مه لقا باانصاف

m.baensaf@ut.ac.ir

61112721

دانشکده زمین شناسی :

https://t.me/UT PE

https://t.me/jointchat

/AAAAAEawYc62Sv3F2W5t2Q

15   خانم نرگس آقامحمدی   61112498- داخلی 109  

 
آدرس کوتاه :