تماس - خدمات دانشجویی

تماس - خدمات دانشجویی
ردیف

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی*
1

معاون دانشجویی و فرهنگی

61112462- 66971943

-

2

رییس اداره خدمات دانشجویی

66412431

110

3

معاون اداره خدمات دانشجویی (امور وام)

66412431

112

4

کارشناسان امور دانشجویی( امور فارغ التحصیلی)

--

111-115

5

اتوماسیون تغذیه

--

109

6

کارشناسان امور تربیت بدنی

66415036

114

7

کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه

--

113

8

کارشناس امور مشاوره و ارتقاء تحصیلی

66971940

--

 

* شماره داخلی پس از شماره گیری: 66415475 - 61113328 - 61112486

آدرس کوتاه :