تهیه غشاهای هوشمند اسمز مستقیم با استفاده از کوپلیمرهای پیوندی حساس به محرک‌های محیطی / دانشجو: حسن صالحی

تهیه غشاهای هوشمند اسمز مستقیم با استفاده از کوپلیمرهای پیوندی حساس به محرک‌های محیطی / دانشجو: حسن صالحی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: تهیه غشاهای هوشمند اسمز مستقیم با استفاده از کوپلیمرهای پیوندی حساس به محرک‌های محیطی

دانشجو: حسن صالحی
رشته: شیمی پلیمر

استاد راهنما: دکتر علیرضا شاکری

زمان: روز یکشنبه 1399/9/16 ساعت 18:00

 

چکیده:  هدف این مطالعه توسعه غشاهای کامپوزیتی جدید و هوشمند به‌منظور کاهش قطبش غلظتی داخلی در فرایندهای اسمزی می‌باشد. جهت تهیه این غشاها از کوپلیمرهای پیوندی حساس به محرک های محیطی که از تلفیق واکنش های کلیک و ATRP سنتز گردیده اند، استفاده شده است. استفده از این کوپلیمرها این امکان را فراهم می اورد که مورفولوژی و شار آب را در حین تشکیل غشا و حین فرایند کنترل نمود.

 
 

آدرس کوتاه :