تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای پلیمرهای رسانا/گوگرد بر پایه پلی آنیلین به عنوان کاتد در باتریهای با دانسیته انرژی بالای لیتیوم_گوگردی / طیب شاه علی زاده

تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای پلیمرهای رسانا/گوگرد بر پایه پلی آنیلین به عنوان کاتد در باتریهای با دانسیته انرژی بالای لیتیوم_گوگردی / طیب شاه علی زاده


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

عنوان: تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای پلیمرهای رسانا/گوگرد بر پایه پلی آنیلین به عنوان کاتد در باتریهای با دانسیته انرژی بالای لیتیوم_گوگردی

نام دانشجو : طیب شاه علی زاده

رشته: شیمی پلیمر

نام استاد راهنما : دکتر مهدوی

زمان : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 16

مکان : اتاق 123 پردیس علوم، دانشکده شیمی

 

آدرس کوتاه :